Købstæder

Slagelse - kommunens hovedby
Slagelse by er det naturlige, centrale kraftcenter og dynamo for Slagelse Kommune. Udvikling af Slagelse by gavner hele kommunen og regionen.

Blandt byens udviklingspotentialer kan der fremhæves uddannelse, sygehusene og videnserhverv, detailhandel og byliv samt bosætning.

• Slagelse er en af landets førende uddannelsesbyer, og der findes derfor mange unge mennesker i byen. Denne fordel skal styrkes. Der planlægges for flere ungdomsboliger og et nyt campusområde. Byens uddannelsesinstitutioner skal vikles ind i Slagelse by. Universitetslivsstilen skal præge og danne købstadens infrastruktur, bydele og dens kultur- og natteliv.

• Slagelse skal udnytte potentialerne i forbindelse med udviklingen ved sygehusene. Slagelse Sygehus udvides til akutsygehus, og der opføres et nyt, højt specialiseret og fremtidsorienteret psykiatrihospital, der også skal fungere som uddannelsessted.

• Slagelse er i forvejen den største detailhandelsby på Vestsjælland, med et godt cafémiljø, krogede og snævre gadeforløb, indkøbscentre og pladser i forskellig størrelse - den suveræne ramme for en livfuld bymidte. Et stadig forbedret bymiljø, med fokus på "Slagelse Ny By" konceptet og opgradering af torvene, skal fremme Slagelse som handelsby og medvirke til en yderligere styrkelse af byens rolle som kraftcenter for offentlig og privat administration.

• Slagelse skal kunne tilbyde bosætningsmuligheder, der tiltrækker ressourcestærke børnefamilier med en uddannelse og et arbejde. Det er særdeles aktuelt i forbindelse med nye arbejdspladser, som kommer til byen på grund af det nye psykiatriske sygehus og akutsygehusets udvidelse. På tværs af Slagelse planlægges der for nye parcelhuse, tæt-lav bebyggelse, moderne etageboliger, mere eksklusive store villaer og en visionær bæredygtig bydel.

Masterplan Slagelse

Korsør – den levende havneby
Korsør er den næststørste af kommunens tre købstæder, med en gunstig placering ud til Storebælt og på den øst-vestgående transportkorridor gennem Danmark.
Det er byen, hvor den aktive erhvervshavn blandes med moderne boliger, autentisk købstadsmiljø, indkøbsmuligheder og rekreative og kulturhistoriske anlæg; det er den maritime købstad med en særlig, robust charme.

Med afsæt i denne identitet ligger byens udviklingsmuligheder primært inden for turisme, fritidsliv, bosætning og erhverv.

• Korsør har en særlig stærk position inden for erhvervsturisme. Også attraktive hoteller, campingpladser og golfklubben trækker – sammen med den smukke beliggenhed – gæster til Korsør. En igangværende udvikling af Halsskov Færgehavn som samlingspunkt for kommunens udendørs vandaktiviteter skal spille en positiv rolle for byens og kommunens turismeudvikling.

• Vandsportscenteret skal give plads til de lidt mere ekstreme udfoldelser, som udspring fra et 27 m højt tårn og dykning i en undervands forhindringsbane - i kombination med mere ’almindelige’ vandaktiviteter som svømning og kajakroning. Hvis projektet realiseres i sin fulde form, skønnes det at generere et stort antal besøgende og tilsvarende større antal overnatninger.

• Byen byder på alsidige bomuligheder med attraktive beliggenheder tæt på vandet, stranden og skoven. Med rimelige rejsetider til både Slagelse, Odense- og Københavnsområdet er Korsør et godt sted at bo, hvis man ønsker nærhed til både byen, naturen og det sted, man arbejder.

• Korsør tilbyder også et varieret udbud af arbejdspladser, primært inden for mindre service- og underleverandørvirksomheder, større statslige virksomheder og kommunal administration. Byen har et bredt udbud af erhvervsejendomme og –grunde, så udviklingen af erhvervslivet kan fortsætte de kommende år.

• Mellem Korsør Station og motorvejen ligger et ca. 26 ha stort område, der er udlagt til både boliger og erhverv. En del af området udgøres af Korsør Erhvervspark, der er lokalplanlagt i 2017. En anden del rummer mulighed for etablering af en ny boligbebyggelse med kort afstand til stationen. Med lokalplanen for erhvervsområdet åbnes for muligheden for at etablere dels et varmeværk, dels andre virksomhedstyper, herunder både domicilbyggeri og boksbutikker med god synlighed. De første aktører i området er SK Forsyning, der bygger et nyt halmfyret varmeværk. Fælles for området er, at det i videst muligt omfang skal være åbent for publikum, blandt andet så man kan komme op på taget af varmeværkets akkumuleringstank. Mod vest fastholdes en stiforbindelse, der søges forbedret, og som derved udgør en vigtig cykel- og gangforbindelse fra stationen mod byen. Vest for stien planlægges for et grønt strøg.

Masterplan Korsør

Skælskør – det gode liv
Skælskør er byen med det historiske købstadsmiljø og bevarede bindingsværkshuse. Skælskørs rolle bygger på byens rige kulturliv, moderne kunst, og dens søsports- og fritidsliv, der sammen giver udviklingsmuligheder inden for turisme, kunst og kultur samt bosætning.

• Der skal fremmes en helhedsoplevelse i Skælskørs midtby, hvor indkøb kan kombineres med mad, musik og kunst, så byen forbliver et attraktivt bosætnings- og turistmål, samt at byen bliver bedre til at underbygge lokale producenter og erhvervsvirksomheder.

• Skælskør har et rigt kulturliv, som gennem hele året byder på et mangfoldigt udvalg af aktiviteter. Byens kultur og foreningsliv er vigtige faktorer for bosætning i Skælskør samt for turismen. Kunstnerlauget KIT og det internationale keramiske center Guldagergaard er med til at sætte dagsordenen og præger udviklingen inden for kunst og kultur. Med henblik på at fastholde den positive udvikling i Skælskør skal der arbejdes på at etablere en bo- og oplevelsesklynge i byen. Initiativet har et langsigtet strategisk sigte, som har afsæt i kommunens vækststrategi, Vækst i Balance, hvor erhverv, turisme og kultur er fokusområder.

Masterplan Skælskør

Vil du vide mere

Retsinformation