Landområder

Slagelse Kommune består af store landområder, hvor ca. 40 % af kommunens befolkning bor.

Landsbyerne
Landsbyerne har mellem ca. 10 og 400 indbyggere. Landsbyerne er præget af landbrugets effektivisering. De fleste boliger er nedlagte gårde og husmandssteder. En stor del af bygningsmassen er oprindelig, og landsbyerne har generelt et stærkt udtryk og en klar identitet. Mange landsbyer har bevaringsværdige sammenhænge og strukturer.

Der er stadig en smule erhverv tilbage i nogle af landsbyerne, men langt de fleste fungerer som bosætningsbyer for pendlere til de større byer. Der planlægges for en fortsat udvikling i kommunens landsbyer. I planperioden undersøges landbyernes rummelighed, så det sikres, at der også i landsbyerne skabes mulighed for udvikling. Det tilstræbes, at udviklingen sker på eksisterende arealer med en klar afgrænsning mod det åbne land. Det er desuden vigtigt, at kulturarven i landsbyerne bevares, og at udvikling sker i respekt for landsbyernes oprindelige udtryk og kulturmiljøværdier.

Store parcelhusudstykninger i tilknytning til landsbyerne vil i mange tilfælde virke uhensigtsmæssigt. Det er dog vigtigt, at der er plads til nye tanker for landsbyernes udvikling med eksempelvis nye boformer og erhvervsmuligheder.

Afgrænsede bebyggelser
Der findes 69 afgrænsede bebyggelser i Slagelse Kommune. Bebyggelser har ikke egentlig landsbykarakter, men er ofte husmandsudstykninger langs veje. Bebyggelser betragtes som en del af det åbne land.

I det åbne land ligger gårde og huse jævnt fordelt. I takt med, at jorden dyrkes, har landbrugets udvikling ændret strukturen, så langt de fleste bebyggelser i det åbne land er boliger for indbyggere med jobs i de omkringliggende større byer. Mange bebyggelser og enkeltejendomme ligger smukt ved skovbryn eller nær kysten.

Der ligger en stor boligmasse langs kommunens landeveje, motorvej og jernbane. Boligerne er ofte støjbelastede, og det må forventes, at nogle af de mindst attraktive boliger vil komme til at stå ledige. Der arbejdes for at skabe muligheder for, at disse boliger kan nedlægges og nedrives. Alternativt kan disse omdannes til andre formål, jf. den nye planlov.

Mange steder står der også tomme stalde, lader og lignende. På baggrund af ændringer i planloven kan der skabes mulighed for at understøtte nicheerhverv, oplagsvirksomhed, turismeanlæg og alternative boformer i disse bygninger.

Landdistrikternes udviklingspotentialer og fællesskaber
Landbrugsdrift er kernen i det åbne land.

Slagelse Kommune ser livet på landet som en vigtig ressource. Kommunens små byer, landsbyer og landdistrikter skal fortsat fungere som hjemsteder for landbrug og mindre virksomheder, bosætningsområder, naturområder samt som udflugtsmål for både borgere og turister.

Byrådet vil fortsat understøtte udviklingen af landdistrikterne, som skal være attraktive, livskraftige alternativer båret af stærke fællesskaber, som fungerer som alternativer til de større bysamfund.

Man vil fortsætte den igangværende proces med borgerdreven innovation, hvor flere landsbyer og lokalsamfund går sammen om at lave lokale udviklingsplaner og involvere lokale aktører i et strategisk og langsigtet arbejde med udgangspunkt i de enkelte områders særlige værdier og styrker. Ud over fokus på output vil kommunen arbejde videre med metodeudvikling i forhold til borgerinvolverende og samskabende processer.

Den kommende hensigtserklæring om samspillet mellem strategi for civilsamfundet skal sætte retning for, hvordan kommunen kan samarbejde med alle civilsamfundets aktører om at skabe bæredygtig udvikling ud fra et perspektiv, hvor land og by er hinandens forudsætninger for en samlet udvikling af kommunen.

Naturpark
Kystområdet fra Bisserup og til Agersø er udpeget med potentiale som regional naturpark. Området indeholder mange biologiske, geologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier. Forudsætningerne er til stede for at udvikle en naturpark, der vil kunne opfylde Friluftsrådets mærkningsordning, ”Danske Naturparker”. På øerne og langs kysten vil attraktive turistaktiviteter kunne udbygges. Skælskør vil sammen med bl.a. Bisserup kunne facilitere naturparken med overnatningsmuligheder, spisesteder, indkøb mv. Slagelse Kommune vil i planperioden undersøge muligheden for at etablere en naturpark langs dobbeltkysten.

En naturpark kan på mange måder understøtte kommunens vision: Uddannelsesinstitutioner kan adoptere delprojekter, og naturparkens formidling kan målrettes skoler. Naturoplevelser vil blive gjort mere tilgængelige og attraktive for borgere, besøgende og turister. Erhverv omkring service, lokale specialiteter og indkvartering vil kunne få øget kundegrundlag. Adgang til natur er desuden en væsentlig bosætningsfaktor, jævnfør den potentialeanalyse kommunen har fået udarbejdet i forbindelse med udviklingen af bosætningsstrategien. En naturpark vil desuden kunne bidrage til at løfte kommunens iværksatte vækstinitiativ for ”Kyst- og naturturisme”.

Vil du vide mere

Retsinformation