Omverden

Slagelse i international sammenhæng
Udviklingen i og af kommunen sker ikke isoleret, men i stigende grad i samspil med omverdenen, både på nationalt og internationalt plan, hvilket også er et af temaerne i planstrategien.

Slagelse by med 32.420 indbyggere har status som en mellemstor by i et internationalt netværk af byer. Det er væsentligt, idet byer af denne størrelse er centre for innovation, kultur, viden, infrastruktur mm. og har afgørende betydning for den fremtidige udvikling og velstand i regionen. Et øget samarbejde med de øvrige byer kan derfor bidrage til udvikling og vækst i kommunen både i Slagelse by, men også i kommunens landdistrikter og øvrige købstæder.

Med en central placering i udviklingskorridoren mellem Skandinavien, Tyskland og resten af Europa har Slagelse i international sammenhæng en særlig styrke. Hovedstadsområdet og Øresundsregionen er i dag nemt tilgængelige. En fast forbindelse over Femern Bælt vil betyde forbedret adgang til regionens store tyske byområder. Især Hamborg med 1,8 millioner indbyggere, Kiel (240.000), Lübeck (220.000) og Rostock (207.000) vil blive bundet tættere sammen med kommunen, hvad angår afstand og tilgængelighed.

Det er kommunens hensigt at spille en aktiv rolle for, at den positive fysiske placering, som Slagelse har på verdenskortet, bruges til at skabe vækst og udvikling til gavn for kommunens borgere og virksomheder. For at få det størst mulige udbytte af globaliseringen er der i flere af kommunens strategier og politikker ambitioner om, at Slagelse skal have en mere international profil.

De nære naboer i Sverige og Tyskland vil være vigtige samarbejdspartnere for Slagelse Kommunes internationale arbejde. EU’s forskellige støttemuligheder muliggør internationalt samarbejde inden for forskellige fagområder eller geografiske områder i de såkaldte interregionale områder. Slagelse Kommune er omfattet af hele fem Interreg-programmer, som gør det muligt for os at samarbejde med vores nære europæiske naboer: Interreg Deutschland – Danmark, Interreg Øresund- Kattegat-Skagerrak, Interreg South Baltic, Interreg Baltic Sea Region samt North Sea Region Programme. Derudover findes flere relevante mere fagorienterede støtteprogrammer, som kan være gode værktøjer for kommunens udvikling. De programmer, som bedst matcher for den kommunale opgaveportefølje, er Erasmus+ til folkeskoler og børnehaver, Life+ til klima og miljø, URBACT III til byudvikling samt Horizon 2020 til forskning og innovation.

Det skal være naturligt for kommunens medarbejdere at indgå i EU-projekter, idet internationale partnerskaber og netværk kan bidrage med værdifuld inspiration og læring. En læring der kan bruges til at udvikle nye og forbedrede serviceydelser til kommunens borgere samt bedre vækstbetingelser for erhverv og uddannelser. Men læring fra internationale erfaringer sker ikke kun i det formaliserede samarbejde, men som en naturlig del af det almindelige udviklingsarbejde. Det handler om altid at orientere sig om den nyeste udvikling ikke bare i Danmark eller Europa, men i hele verden.

Vækst og beskæftigelse er essentielt for en positiv udvikling af Slagelse Kommune, hvorfor det er vigtigt, at også erhvervslivet får udbytte af internationalt samarbejde, der kan styrke innovation og konkurrenceevne. Dette gør Slagelse Kommune i samarbejde med Slagelse Erhvervscenter. Desuden ønsker kommunen at tiltrække udenlandske virksomheder til Slagelse. Dette område varetages i dag af Slagelse Erhvervscenter i samarbejde med både Invest in Denmark under Udenrigsministeriet og Copenhagen Capacity.

Nationalt
Med omkring 78.300 indbyggere er Slagelse en mellemstor kommune, som arealmæssigt dækker et område på 567 km². Kommunen er beliggende naturskønt med en samlet kystlinje på 180 km inkl. øer og med store naturområder, herunder skovområder. Kommunen har tre købstæder: Slagelse, Korsør og Skælskør, der samlet set rummer godt 50.000 indbyggere. Derudover findes der 9 mindre byer og mange små landsbyer.

Stigsnæs Havn er den inderste dybvandshavn inden Østersøen og dermed endestation for de helt store skibe. Kommunen lægger stor vægt på at fastholde muligheden for at udvikle Stigsnæs Havn under respekt for den omgivne, sårbare natur.

Kommunen er hjemsted for flere væsentlige statslige funktioner, ikke mindst de militære funktioner, der er samlet på Antvorskov Kaserne i Slagelse og flådestationen i Korsør. Hertil kommer Fødevarestyrelsen, Søfartsstyrelsen og AU Flakkebjerg.

Slagelse Kommune ligger centralt i Danmark - et midtpunkt på aksen mellem trekantsområdet, Fyn og hovedstadsområdet. Placeringen er trafikalt velbeliggende. God tilgængelighed til motorvejen E20, Rute 22 fra Kalundborg til Næstved og jernbanen fra København til Fyn og Jylland betyder, at kommunen er et trafikknudepunkt med en nøgleplacering i forhold til trafikken mellem landsdelene og den nord-syd kørende trafik i regionen. I planperioden ønsker Kommunen at benytte de gode trafikforbindelser til det øvrige Danmark til at tiltrække både arbejdskraft, erhverv og uddannelser til kommunen.

I Slagelse Kommune er vi begunstiget af en god infrastruktur mod hovedstadsområdet, så Københavns og Skandinaviens største lufthavn kun er en times transport fra Slagelse. Det gavner mobiliteten for både mennesker og varer.

Slagelse Kommune vil fokusere på de udviklingsmuligheder, som nærheden til hovedstaden medfører. Hovedstaden tiltrækker investering, erhverv og arbejdspladser. Den udvikling der sker der, har en afsmittende effekt på oplandet. Men ligesom Slagelse er afhængig af væksten i hovedstaden, så er hovedstaden også afhængig af det, Slagelse Kommune kan tilbyde i form af arbejdskraft og pladskrævende produktionsmuligheder.

Et udtryk for denne gensidighed er samarbejdet omkring Greater Copenhagen – et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark med det fælles formål at fremme vækst og skabe flere arbejdspladser i området.

Uddannelse
Kommunen har en national styrkeposition på de videregående uddannelser og erhvervsuddannelser. I Slagelse by findes der en række uddannelsesinstitutioner, bl.a. Syddansk Universitet, University College Sjælland, Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse og Slagelse Gymnasium. Byen er den største uddannelsesby på Vestsjælland med ca. 8000 studerende fra hele Danmark. Uddannelse er nøglen til udvikling og økonomisk fremgang, idet uddannelse genererer ny viden og ideer, som har potentiale i form af produktudvikling og ny virksomhed, såvel som nye højtuddannede medarbejdere. Kommunen satser derfor på at udvikle denne styrkeposition.

Campusområdet udgør et areal på 3 ha syd for jernbanen. Der er udarbejdet en masterplan for området, som forløber til en større arkitektkonkurrence, der giver svar på, hvordan Campus Slagelse og byen bindes bedre sammen.

Campusområdet skal være en ny bydel for de studerende, hvor f.eks. opholdsarealer indrettes på de studerendes præmisser. Men området skal være flerfunktionelt og integreret med den øvrige by. En koncentreret mangfoldighed af aktiviteter skal gøre det trygt og inspirerende at komme der, fordi der er liv – også om natten og i weekenderne.

Campus Slagelse skal være mere end en samlokalisering af University College Sjælland og SDU. Hele området skal udvikles ud fra tanken om at skabe et levende sted, der ses i kontekst med omgivelser og Slagelse bymidte. Derfor er flere tiltag undervejs. Der arbejdes på en broforbindelse henover jernbanen, der skal skabe bedre forbindelse mellem det sydlige og nordlige campusområde og generelt binde byen bedre og nemmere sammen. En ny sportshal med en stor variation af diverse tilbud skal skabe liv i området hele døgnet og i weekenderne. Den nye hal skal være samlingspunkt for hele byen. Forventningen er, at hallen i dagtimerne vil blive brugt af uddannelserne, mens borgere og lokale foreninger vil benytte hallen i eftermiddags- og aftentimerne. Hallen skal danne rammen om både traditionelle og nye idrætsaktiviteter, ligesom der skal være plads til undervisning, foreningsmøder, musik, foredrag og uformelle opholdszoner.

Vinderforslaget til arkitektkonkurrencen om at binde Campus Slagelse og bymidten bedre sammen lægger vægt på grønne elementer og en cykelforbindelse, der skal køre igennem en række ”grønne lommer” med parker og opholdssteder. På selve campusområdet ved stationen etableres en ”campusskov” foran SDU’s bygning. Sdr. Stationsvej skal være et campusstrøg, og stationsforpladsen skal være en åben plads belagt med brosten og en ”regnvandsskål”, som opsamler regnvandet, mens Sct. Mikkelsgade skal omdannes til en allé med træer langs vejen. Vinderforslaget peger på en langsigtet og bæredygtig udviklingsstrategi, som vil binde byen og uddannelserne sammen.

Kommunen vil desuden bruge etableringen af Slagelse Campus til at skabe uddannelsesmiljøer, som er integreret i byens liv. Flere skal kunne få en uddannelse og have lyst til at bosætte sig i Slagelse. Det skal være muligt for de unge at deltage i kreative processer og udvikle deres viden. Det skal være synligt, at Slagelse er en vidensby.

Triple Helix
Triple Helix er en fællesbetegnelse for synergi og vidensamarbejde mellem erhvervsliv, uddannelser og kommune. Med udgangspunkt i at profilere Slagelse som uddannelsesby er det ønsket at udnytte vækstpotentialet ved at fremme og understøtte et dynamisk samarbejde på tværs af brancher og sikre positiv effekt på en række områder, herunder uddannelser og studieliv, beskæftigelse (herunder studiejobs og praktikpladser), bosætning, erhvervsfremme og velfærdsydelser. Rammen for dette tænkes ind i det gamle posthus, som vil profitere af by-, stations- og campusnærhed.

Oplevelser
Gode oplevelser brander hele vores kommune og får turister til at komme igen. Det er med til at skabe økonomisk vækst i lokalsamfundet og viser resten af verden, at der er mange gode grunde til at lægge vejen forbi Slagelse Kommune. Udviklingen af Trelleborg er kommunens største kulturelle udviklingsprojekt.

Trelleborg er et af Danmarks vigtigste monumenter fra vikingetiden.

Slagelse Kommune og Nationalmuseet står sammen bag det store projekt om at skabe et nyt oplevelses- og videncenter for vikingetiden på Trelleborg. Centret skal favne den arkæologiske og historiske viden og formidling. Det nye center skal give fortællingen om vikingetidens ringborge og garnison for kongens lejesoldater.

Der skal fortælles nyt og langt mere end hidtil, og vikingeborgens fascinerende historier skal formidles med nutidens virkemidler og sansebaserede oplevelser - ude som inde.

Det gamle færgehavnsområde i Halsskov Havn skal omdannes til et nyt, attraktivt vandsportscenter. Byrådet har disponeret 30 mio. kr. til udviklingen af Korsør, hvoraf størstedelen forventes anvendt som bidrag til udviklingen af et nyt vandsportscenter i færgehavnen. Et nyt vandsportscenter skal skabe plads til lidt mere ekstreme udfoldelser, som udspring fra et 27 m højt tårn og dykning i en undervands forhindringsbane - i kombination med mere ’almindelige’ vandaktiviteter som svømning og kajakroning. Hvis projektet realiseres i sin fulde form, skønnes det at generere et stort antal besøgende og tilsvarende større antal overnatninger.

Den samlede investeringssum forventes at ligge omkring 400 mio. kr., men projektet bygger på både offentlige og private investeringer og er delt i flere etaper.

Regionalt
På regionalt niveau er Slagelse Kommune en væsentlig del af Region Sjælland. Strukturbillede 2030 udpeger Slagelse by som et knudepunkt, der kan skabe vækst i erhvervslivet og tilbyde borgerne muligheder for lokale jobs, adgang til stor bredde i service-, indkøbs- og kulturtilbud og varierede boligmuligheder. Byens vækstmuligheder er derfor prioriteret i regionens fremadrettede planlægning.

I forbindelse med den nye sygehusstruktur i Region Sjælland har Slagelse fået en førende rolle. Slagelse Sygehus er blevet omdannet til akutsygehus, og i 2018 åbner et helt nyt afsnit med bl.a. føde- og børneafdeling. Samtidig er et nyt, højt specialiseret og fremtidsorienteret psykiatrisygehus åbnet til behandling af regionens borgere – det første nybyggede psykiatriske sygehus i mange år i Danmark. Sygehusets faglige ekspertise danner grobund for forskning, udvikling og skabelse af ny viden på psykiatriområdet. Regionens offentlige og private virksomheder skal bruge det som afsæt for nytænkning på området mellem social, psykiatri og borgerrettet sundhedsfremme.

Slagelse by er desuden den største detailhandelsby på Vestsjælland. En af byens store forcer er kombinationen af et stærkt og varieret butiksudbud, en levende og varieret bymidte med flere torvedannelser og handelsgader, og et godt shoppingcenter placeret i selve bymidten. Det gør Slagelse bymidte til et attraktivt udbudspunkt for både kommunens borgere og for mange forbrugere i den sydvestlige del af Sjælland, i Kalundborg og Sorø kommune. I planperioden vil kommunen konsolidere denne regionale styrke ved yderligere at udvikle bymidten og ved at udlægge Slagelse Megacenter som aflastningsområde til bymidten med plads til større udvalgsvarebutikker.

Det regionale samarbejde har stor betydning for Slagelse Kommunes vækst og udvikling. Slagelse Kommune vil arbejde for at intensivere og skabe bedre fundament for det nære, regionale samarbejde i det omfang, det giver mening. Det kan for eksempel være et tættere samarbejde med henblik på at initiere en mere sammentømret vestsjællandsk profil.

Konkret vil Slagelse Kommune arbejde på at tydeliggøre og styrke sammenhængen mellem Kalundborg, Sorø og Slagelse Kommune på områder som erhverv, arbejdsmarked, uddannelse og turisme. For eksempel er Slagelse Kommune godt på vej med et samarbejde omkring turisme via Visit Vestsjælland.

Den Sjællandske Tværforbindelse mellem Kalundborg – Slagelse - Næstved - Rønnede vil øge mobiliteten og binde Sjælland bedre sammen. En motorvej på strækningen er et afgørende rammevilkår for vækst.

Slagelse i international sammenhæng (Kilde: Professor Christian Wichmann Matthiessen, Københavns Universitet)

Kommunens optimale placering i Danmark

Vil du vide mere

Retsinformation