Generelle rammer for Korsør by

Generelle rammebestemmelser for lokalplanlægningen i Korsør by:

a. Kommuneplanens hovedstruktur, herunder trafikstrukturen, centerstrukturen og retningslinjerne for boligbyggeriet og byfornyelsen skal fremmes mest muligt ved detailplanlægning og sagsbehandling.


b. Uanset de angivne bebyggelsesprocenter og -højder vil Byrådet kunne give tilladelse til forøgelse heraf, hvis der er tale om uforholdsmæssige små grunde og bebyggelsen opføres som sluttet bebyggelse i facadelinjen eller bygningen i øvrigt kan placeres hensigtsmæssigt på grunden.


c. Ny bebyggelse samt væsentlige ændringer af eksisterende bebyggelse - herunder farveændringer - skal gives en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med omgivelserne
opnås en god helhedsvirkning.


d. Opholdsareal til den enkelte ejendom skal mindst svare til 50% af boligetagearealet og 20% af erhvervsarealet, bortset fra område B1C1. Byrådet kan stille andre krav til opholdsarealer. Opholdsarealer skal etableres forud for parkeringspladser.


e. Lokalplaner for området skal indeholde bestemmelser om, at bebyggelse tilrettelægges således, at den kan opvarmes i overensstemmelse med varmeforsyningsplanen.


f. Området er beliggende indenfor kystzonen, hvor Planlovens bestemmelser om bl.a. særlig begrundelse for bygningshøjder på over 8,5 m gælder.


g. Ved etablering af nye butikker må der, i henhold til Planlovens bestemmelser, ikke etableres dagligvarebutikker større end 3000 m2 bruttoetageareal inklusiv lager og
overdækket varegård samt udvalgsbutikker større end 1000 m2 bruttoetageareal.

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune​