Generelle rammer for landområdet

JORDBRUGSOMRÅDER GENERELLE RAMMER
For jordbrugsområder gælder følgende rammer for indholdet af lokalplaner:


A. Kommuneplanens hovedstruktur skal realiseres med hensyn til arealanvendelse, serviceforsyning m.v.


B. Principperne for udbygning af trafiknettet skal følges, bl.a. med hensyn til regionale rekreative stier.


C. Området anvendes til jordbrugsformål (landbrug, gartneri og skovbrug) samt til boligformål. Der kan indrettes erhverv, som kan indpasses uden genevirkninger for omkringboende eller for landskabet i øvrigt.


D. Området forbliver i landzone.


E. Eksisterende boliger skal fortsat kunne rumme helårsbeboelse. Erstatningsboliger kan kun etableres i begrænset omfang. Eventuelle nye boliger skal placeres så langt fra etablerede jordbrugsvirksomheder, at miljøgener kan undgås.


F. Erhverv, der betjener de lokale jordbrugserhverv, kan indrettes i hidtidige landbrugsbygninger, normalt kun i tilknytning til en bolig. Erhvervsvirksomheden må ikke overskride de bygningsmæssige rammer, der er på ejendommen, og skal have en sådan størrelse og udformning, at områdets karakter af jordbrugsområde ikke ændres.


G. Ny bebyggelse samt om- og tilbygning skal respektere den traditionelle lokale byggetradition, f.eks. med hensyn til bygningsform, tagform, kviste og materialevalg, herunder døre og vinduer. Der skal tages særlige hensyn ved kirkeomgivelser.

H. Tekniske anlæg, herunder anlæg for vedvarende energi, skal etableres under hensyn til jordbruget og omkringboende.


I. Der skal tages hensyn til bevaring af dyre- og plantelivet gennem bevaring af hegn, mindre moser og vandhuller, særligt i de i regionplanen angivne »økologiske forbindelsen« som vist på rammekortet.


J. Regionplanens retningslinier for områdetypen:
»Jordbrugsområder« skal iøvrigt lægges til grund ved lokalplanlægningen og behandling af enkeltsager i området.

 

K. Fredningsplanens og skovrejsningsplanens retningslinier skal ligeledes lægges til grund for overvejelserne om området.


L. Der skal foretages en byøkologisk vurdering. Agenda 21 planlægning skal respekteres.


M. Kirkernes, herregårdenes og fortidsmindernes landskabelige værdi må ikke forringes ved byggeri, anlæg mv. (udgangspunkt for en sådan vurdering er Kirkeomgivelseshæfter for Skælskør Kommune, 1982-83).

 

LANDSKABSOMRÅDER GENERELLE RAMMER
For landskabsområderne gælder følgende rammer for indholdet af lokalplaner:


A. Kommuneplanens hovedstruktur skal realiseres med hensyn til arealanvendelse, serviceforsyning rekreative muligheder m.v.


B. Principperne for udbygning af trafiknettet skal følges, bl.a. med hensyn til regionale rekreative stier.


C. Området anvendes til jordbrugsformål (landbrug, gartneri og skovbrug), rekreative formål samt til boligformål. Der kan indrettes erhverv, som kan indpasses uden genevirkninger for omkringboende eller landskabet iøvrigt. Der skal lægges vægt på, at de landskabelige samt kultur- og naturhistoriske interesser bevares.


D. Området forbliver i landzone.


E. Eksisterende boliger skal fortsat kunne rumme helårsbeboelse. Erstatningsboliger kan kun etableres i begrænset omfang. Eventuelle nye boliger skal placeres så langt fra etablerede jordbrugsvirksomheder, at miljøgener kan undgås og således, at der bliver en god landskabelig helhedsvirkning.


F. Erhverv, der betjener de lokale jordbrugserhverv, kan indrettes i hidtidige landbrugsbygninger, normalt kun i tilknytning til en bolig. Erhvervsvirksomheden må ikke overskride de bygningsmæssige rammer, der er på ejendommen, og skal have en sådan størrelse og udformning, at områdets karakter af jordbrugsområde og den landskabelige helhedsvirkning ikke ændres.


G. Ny bebyggelse samt om- og tilbygning skal respektere den traditionelle lokale byggetradition, f.eks. med hensyn til bygningsform, tagform, kviste og materialevalg, herunder døre og vinduer. Der skal tages særlige hensyn ved kirkeomgivelser.


H. Tekniske anlæg, herunder anlæg for vedvarende energi, skal etableres under hensyn til jordbruget, omkringboende og landskabet.


I. Der skal tages hensyn til bevaring af dyre- og plantelivet gennem bevaring af hegn, mindre moser og vandhuller, særligt i de i regionplanen angivne »økologiske forbindelser« som vist på rammekortet.


J. Regionplanens retningslinier for områdetyperne landskabsområder og skovrejsningsplanen skal iøvrigt lægges til grund ved lokalplanlægningen og behandling
af enkeltsager i området.


K. Fredningsplanens retningslinier skal ligeledes lægges til grund for overvejelserne om området.


L. Der skal foretages en byøkologisk vurdering. Agenda 21 planlægning skal respekteres.


M. Kirkernes, herregårdenes og fortidsmindernes landskabelige værdi må ikke forringes ved byggeri, anlæg mv. (udgangspunkt for en sådan vurdering er Kirkeomgivelseshæfter
for Skælskør Kommune, 1982-83).

BESKYTTELSESOMRÅDER GENERELLE RAMMER
For beskyttelsesområderne gælder følgende rammer for indholdet af lokalplaner:


A. Kommuneplanens hovedstruktur skal realiseres med hensyn til arealanvendelse, serviceforsyning, rekreative muligheder m.v.


B. Principperne for udbygning af trafiknettet skal følges, bl.a. med hensyn til regionale rekreative stier, idet der dog skal tages særligt hensyn til naturbeskyttelsen.


C. Området anvendes til jordbrugsformål (landbrug, gartneri og skovbrug), rekreative formål samt til boligformål. Der kan i området ikke indrettes erhverv til ikke - jordbrugsformål. Der kan som hovedregel kun opføres byggeri, som har direkte tilknytning til det enkelte jordbrugs drift og bygningskompleks.


D. Området forbliver i landzone.


E. Eksisterende boliger skal fortsat kunne rumme helårsbeboelse. Erstatningsboliger kan normalt ikke etableres.


F. Rekreative aktiviteter skal indpasses under hensyn til bevaringsinteresserne.


G. Ny bebyggelse samt om- og tilbygning skal respektere den traditionelle lokale byggetradition, f.eks. med hensyn til bygningsform, tagform, kviste og materialevalg, herunder døre og vinduer.


H. Tekniske anlæg, herunder anlæg for vedvarende energi, kan kun undtagelsesvis etableres.


I. Der skal tages vidtgående hensyn til bevaring af dyre og plantelivet i området som helhed, eventuel gennem redning. Vandhuller, moser, enge mv. skal sikres og vedligeholdes
gennem plejeforanstaltninger. Området skal behandles på linie med de »økologiske forbindelser«, som er behandlet i regionplanen.


J. Regionplanens retningslinier for områdetypen: »Særligt beskyttelsesområde« skal iøvrigt lægges til grund ved lokalplanlægning og behandling af enkeltsager i området, herunder særlige regler for anmeldelse af landbrugsbyggeri, højdebegrænsninger m.v.


K. Fredningsplanens retningslinier skal ligeledes lægges til grund for overvejelser om området.


L. Der skal foretages en byøkologisk vurdering. Agenda 21 planlægning skal respekteres.


M. Kirkernes, herregårdenes og fortidsmindernes landskabelige værdi må ikke forringes ved byggeri, anlæg mv. (udgangspunkt for en sådan vurdering er Kirkeomgivelseshæfter
for Skælskør Kommune, 1982-83).

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune