Generelle rammer for Skælskør by

Bebyggelse i Skælskør bykerne
Skælskør bykerne udgør i sin helhed et særligt bevaringsværdigt købstadsmiljø. For område 00C1, 00B3, 00A2, 00B2 ( Gammelgade) er de maximale bebyggelsesprocenter, som er fastlagt for de enkelte rammeområder, derfor kun vejledende. Byrådet ønsker i sin detailplanlægning først og fremmest, at bebyggelse opføres i overensstemmelse med den bevarende lokalplan nr. 62 for bymidten. Skælskørs centrale bydele er jfr. kortet øverst på denne side udpeget til områdefornyelse i henhold til Lov nr. 1234 af 27. december 2003 om byfornyelse og udvikling af byer.

 

Afstandsbestemmelser
For ejendomme i byzone, hvor byggesagsbehandling ikke foretages i henhold til småhusreglementet, gælder der følgende retningslinier:
• Bygningssider uden muråbninger i op til 8,5 m højde kan placeres indtil 2,5 m fra naboskel.
• Bygningssider uden muråbninger i over 8,5 m højde kan placeres indtil 3,5 m fra naboskel.
• Bebyggelse uden muråbninger mod naboskel kan sammenbygges i skel, hvor byrådet vurderer, at dette er i harmoni med eller ønskeligt i den bymæssige sammenhæng.
• I områder med sammenhængende randbebyggelse omkring gaderum og pladsdannelser skal ny bebyggelse som hovedregel opføres med samme afstand til vejskel som nærmestliggende nabobebyggelse, medmindre byrådet vurderer, at dette ikke er harmonisk eller ønskeligt i den konkrete bymæssige sammenhæng.
Skælskør Kommune vil ved vurdering af den enkelte byggesag lægge vægt på, at der opnås en harmonisk helhed med de tilstødende ejendomme, således at de attraktive bymiljøer i videst muligt omfang bevares og styrkes.


Grundstørrelser
Hvor andet ikke er fastlagt for det enkelte rammeområde eller i en lokalplan, fastlægges generelt følgende rammer for udstykning:

Mindste grundstørrelse:
• åben - lav boligområder 700 m²

Gennemsnitlig grundstørrelse:
• Større tæt -lav områder 450 m² (incl. andel (over 8 - 10 boliger) i fællesarealer)
• Mindre tæt lav områder 350 m² (incl. andel (under 8 - 10 boliger) i fællesarealer)
• Sommerhusområder 1.200 m² (incl. andel i fællesarealer)


I ældre bymæssig bebyggelse kan kommunen derudover efter konkret vurdering godkende mindre grundstørrelser, når det er i overensstemmelse med den oprindelige udstykningsstruktur i området og fremmer og bevarer det oprindelige købstadsmiljø.

Bevaringsværdig bebyggelse og sammenhænge. Der er udarbejdet et kommuneatlas for Skælskør Kommune, hvori alle bygninger opført før 1940 er vurderet og udpeget udfra bevaringsværdi. Der er endvidere udpeget værdifulde by- og landskabstræk samt bevaringsværdige kulturmiljøer. Ved fremtidig planlægning, byggeri, byfornyelse og restaureringsarbejder skal kommuneatlassets udpegning og vurdering generelt danne grundlag for en hensynsfuld og harmonisk tilpasning af nye tiltag til kommunens bevaringsværdige bebyggelse og kulturmiljøer. Der er udarbejdet en SAVE-analyse for hele landet, som er en kortlægning af bevaringsværdige arkitektoniske
sammenhænge for bymiljøer og en udpegning og klassificering af bebyggelses bevaringsværdi. SAVE er en forkortelse af „Survey of Architectural Values in the Environment", som oversat betyder kortlægning af arkitektoniske værdier i bygninger og bymiljøer. SAVE er en systematisk observationsmetode, hvorefter der kortlægges med hensyn til:
• Arkitektonisk værdi
• Kulturhistorisk værdi
• Miljømæssig værdi
• Vedligeholdelsesstand
• Originalitet
Bebyggelse, som er registreret i SAVE-systemets klasse 1-4, må ikke nedrives uden byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Ombygning, tilbygning og renovering skal ske i arkitektonisk, håndværksmæssig og materialemæssig overensstemmelse med bebyggelsens oprindelige byggestil og arkitektur. Øvrige generelle rammebestemmelser
Regulerende bestemmelser vedrørende byfornyelse, tekniske anlæg, varmeforsyning, trafikale forhold og rækkefølgen for udbygningen af arealer til byformål og sommerhusområder fastlægges, som det fremgår af udviklingsplanen for de enkelte emner. Når rammeområder omfatter arealudlæg til amtsveje, kan der ikke lokalplanlægges for vejudlægget eller disponeres over areal omfattet af vejbyggelinier.

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune