Generelle rammer for Slagelse by

GENERELLE RAMMER BYMIDTEN
For samtlige områder indenfor Slaglese byområde gælder følgende rammer for lokalplanlægningen:


A. Kommuneplanens hovedstruktur skal følges med hensyn til arealanvendelse, serviceforsyning m.v.


B. Principperne i trafikplanlægningen skal følges, og der skal kunne gennemføres trafiksanering på det lokale vejnet i eksisterende byområder.


C. Det skal sikres, at støjfølsomme områder ikke udsættes for et konstant støjniveau, der overstiger regionplanens retningslinier herfor. Ved ny bebyggelse i støjramte områder skal der tages stilling til omfanget af støjbegrænsende foranstaltninger.


D. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme eller naturgas i overensstemmelse med kommunens varmeplanlægning.


E. De med prikket signatur viste områder på rammekortet skal friholdes for bebyggelse og kan ikke indgå i beregningen af områdets bebyggelsesprocent, med mindre andet er angivet i bestemmelserne for området.


F. Der skal foretages en byøkologisk vurdering. Agenda 21 planlægning skal respekteres.


G. Hvor der ikke er anført andet i rammebestemmelserne for det enkelte område gælder erhvervsskemaets anvendelsesbestemmelser.


ERHVERVSSKEMA

Signatur

+  Kan etableres

(+) Kan kun etableres efter særlig godkendelse

- Kan ikke etableres

Miljø- belastende erhvervs- områder
Ikke miljø- belastende erhvervs- områder
Offentlige områder / service- områder Center- område Bolig- område
ANVENDELSE D B 
A VIRKSOMHEDER          
A1 Miljøbelastende virksomhed (godkendelsespligtige) + - - - -
A2 Miljøbelastende virksomhed (anmeldelsespligtige) +
(+) - - -
A3 Ikke miljøbelastende virksomhed (+) + (+) (+) (+)
A4 En gros handel: handelsvirksomhed med lager, men uden detailsalg (+) + - (+) -
A5 Privat service: privat institution, hotel, klinik, restaurant m.v. - (+) + + (+)
A6 offentlig service: offentlig institution, administration, fritidsanlæg - - + + (+)
B DETAILHANDEL           
B1 detailhandel alene
- - + + (+)
B2 Detailhandel sammen med A-virksomhed + + + + (+)
B3 Detailhandel sammen med bolig - - (+) + (+)
C KONTOR          
C1 Kontor alene - (+) + + (+)
C2 Kontor sammen med A-virksomhed + + + + (+)
C3 Kontor sammen med bolig - (+) (+) + (+)
D BOLIG          
D1 Bolig alene - - - + +
D2 Bolig sammen med A-virksomhed - (+)  (+)  + (+)

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune