Parkeringsbestemmelser Skælskør

Hvor der ikke er fastlagt et parkeringskrav i de enkelte lokalplanrammer, eller i lokalplaner eller byplanvedtægter,
fastlægges parkeringskravet ifølge Parkeringsnorm for Skælskør Kommune. Krav om anlæg af parkeringspladser udløses ved:


• Opførelse af ny bebyggelse.
• Tilbygning til ekst. bebyggelse.
• Større ændringer i anvendelsen af ekst. bebyggelse, som efter bygningsmyndighedens vurdering medfører et ændret parkeringsbehov.
• Udstykning af ejendomme med ekst. bebyggelse.

Kort visende parkeringsarealer i Skælskør midtby.

Ekst. parkering er markeret med rødt og mulig eller sæsonbegrænset parkering er markeret med skravering.

 


Indenfor det med rødt afgrænsede område på kortet vil det i Skælskør by være muligt at indfri parkeringskrav via betaling til en fælles parkeringsløsning.
Reglerne herfor er fastlagt i Vedtægt for Skælskør Kommunes Parkeringsfond af 7. september 2004. Byrådet kan desuden efter en konkret vurdering i
særlige tilfælde nedsætte parkeringskravene, dersom forholdene taler for det, eller lempe etableringskrav til fordel for en arealreservation til parkering.
Generelt skal gode opholdsarealer i boligområder og tættere bymæssig bebyggelse have en højere prioritet end etablering af parkeringspladser.
Foruden de alm. parkeringsmuligheder er der på dele af havnens bådoplagsplads og friarealer nord for det nye bibliotek mulighed for sæsonparkering.

 

Parkeringskrav ifølge Parkeringsnorm for Skælskør Kommune  
Fritliggende enfamilehuse og sommerhuse   2 pr. bolig (på egen grund) incl. plads i carport/garage 
Række-, dobbelt-, kæde- og klyngehuse o.lign.  1½ pr. bolig, hvoraf mindst 1 plads anlægges
 Etageboliger  1½ pr. bolig, hvoraf mindst 1 plads anlægges
Ungdomboliger, kollegieværelser og enkeltværelser  1 pr. bolig
Ældreboliger uden tilknyttet personale  1 pr. bolig
Plejehjem og ældreboliger, evt. med dagcenter  1½ pr. bolig, hvoraf mindst 1 plads anlægges + 1 pr. 50 m² serviceareal
 Kontor og administration  1 pr. 25 m² etageareal
Forsamlingslokaler, restauranter, caféer o.lign.  1 pr. 15 m² etageareal
Teatre, biografer o.lign.  1 pr. 7 siddepladser
Daginstitutioner for 60 børn  Mindst 10
Folkeskoler  1 pr. 50 m² etageareal
Voksenskoler  1 pr. 25 m² etageareal
Idrætshaller  1 pr. 10 personer hallen må rumme i henhold til BR kap. 6, dog mindst 20
Dagligvarebutikker og supermarkeder  1 pr. 25 m² etageareal
Udvalgsvarebutikker  1 pr. 50 m² etageareal
Fabriks-, værksteds- og lagerbygninger  1 pr. 50 m² etageareal
Andre anvendelser og kategorier  Parkeringskravet fastsættes individuelt efter byrådets vurdering

 

Kommuneplan 2009-2020
Slagelse Kommune