1.2C4 - Lokalcenter ved omfartsvej nord

1.2C4

Kommuneplan 2017 Slagelse Kommune

static-map
Henter kort...
static-map
 • Status

  Vedtaget

Bestemmelser

 • Plannr

  1.2C4

 • Rammenavn

  Lokalcenter ved omfartsvej nord

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Lokalcenter

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. etageantal og højde

  8.5

 • Øvrige bestemmelser

  Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål: 1200m². Maks. Butiksstørrelse: dagligvarer 1200 m2, udvalgsvarer 3000 m2. Maks. Bruttoetageareal for omdannelse/nybyggeri: dagligvarer 1200 m2, udvalgsvarer 0 m2. Underjordiske tanke til lager for salg af brændstof og til fyringsolie til opvarmning skal etableres i henhold til den gældende benzinstationsbekendtgørelse og olietankbekendtgørelse samt de nyeste regler om håndtering af brandfarlige væsker og Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse. Da tankanlægget ønskes placeret i OSD, agter kommunen gennem tidlig dialog og løbende tilsyn i forbindelse med byggetilladelsen og selve etableringen af tankstationen at sikre, at der anvendes "Best practice" ved etablering, overvågning og kontrol af tankanlægget. Tankningszonen, hvor der tankes benzin, skal være befæstet med en tæt belægning (beton/asfalt), der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Overfladevand fra selve tankningszonen skal ledes gennem sandfang og benzin/olieudskiller og videre til renseanlæg. Alt spildevand ledes til Slagelse Renseanlæg. Spildevand fra caféen føres gennem fedtudskiller, før det ledes videre til renseanlæg. Overfladevand fra arealer, hvor der er meget lille risiko for spild af kemikalier eller andre forureningstruende stoffer, skal ledes gennem et regnvandsbassin, som kan opsamle olie, inden det udledes til vandløb. Tagvand må ledes til faskiner for nedsivning på grunden. Grønne tage, der kan optage en del af det regnvand der falder, tillades. Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre.

Generelle rammer Link til de generelle rammer