1. Byer

Slagelse Kommune planlægger for at skabe og bevare levende og varierede bymidter med blandet arealanvendelse til boliger, erhverv, handel, service mv. Byudviklingen skal ske i respekt for byernes strukturer, dimensioner, udpegede kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger og anlæg, som er en vigtig del af vores kulturarv og lokale identitet. Der skal være klare grænser for byerne, og byvækst skal ske indefra og udad, så der sikres forskel mellem by og land og ny, spredt bebyggelse i det åbne land undgås. Byarealer, der er nabo til overordnede veje anlagt i åbent land, skal desuden planlægges og udformes under hensyn til byens samspil med vejanlægget, herunder visuelle forhold.

Der skal fortsat satses på byomdannelse, herunder omdannelse af udtjente erhvervsområder til blandede byområder med boliger, erhverv, institutioner, centerfunktioner og rekreative arealer. Målet er, at behovet for at inddrage nye arealer i byzonen reduceres. Samtidig er det hensigten, at byomdannelsen er med til at revitalisere den eksisterende by. Genanvendelse og fortætning skal dog afbalanceres med grønne rum i byen og boligområder med lys og luft og rekreative udfoldelsesmuligheder samt tilgængelighed for bløde trafikanter og handicappede.

Planlægningen har også en opgave i at bidrage til en reduktion af energiforbrug og miljøbelastning. Boliger, arbejdspladser, institutioner og andre rejsemål bør placeres sådan, at behovet for transport reduceres. Desuden skal fremtidens byvækst og trafikskabende funktioner placeres, så de tilskynder til brug af kollektiv trafik. De byområdearealer, der ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, skal som hovedregel forbeholdes boliger o. lign. Hvis der ønskes en anden anvendelse, skal det vurderes konkret i forhold til grundvandsinteresserne i området.

Risikoen for øgede regnvandsmængder skal tænkes ind i udformning af den fremtidige byudvikling. Der skal skabes mulighed for, at der kan etableres vådområder i byerne, og at vand indgår som et rekreativt element i det urbane landskab. Regnvand skal så vidt muligt afledes lokalt.

Under dette tema er der retningslinjer for:

1.1 Byudvikling

1.2 Boliger

1.3 Erhverv

1.4 Detailhandel

Vil du vide mere

Retsinformation