1.2 Boliger

Slagelse Kommune ønsker at tiltrække flere til kommunen ved at tilvejebringe en bred vifte af forskellige og attraktive boligformer, fremme attraktive bymiljøer, og udvikle rammerne for bevægelse, aktivitet og sundhed.

Den nærmere planlægning for kommunens fremtidige boligområder fremgår af kommuneplanens Hovedstruktur og Rammedel/Masterplaner.

Følgende generelle retningslinjer omhandler hele kommunen.

Bolig
1.2.1 Nye boliger kan opføres i byområder, lokalplanlagte landsbyer og afgrænsede landsbyer.

1.2.2 Der kan kun planlægges for husbåde til helårsbeboelse i byzonehavne.

1.2.3 Nye boligområder skal være tilgængelige i forhold til skoler og dagsinstitutioner, arbejdspladser, butikker, fritidsaktiviteter og grønne og rekreative områder samt til de omgivende landskaber.

1.2.4 Mindst 10% af nye områder til åben-lav boligbebyggelse og mindst 20% af områder til tæt-lav boligbebyggelse skal anvendes til opholds- og friarealer for området.

1.2.5 Udnyttelse af overfladevand skal indgå som et rekreativt element i nye boligområder.

1.2.6 I kommende lokalplaner for boligområder skal det sikres, at energi- og ressourcebesparende byggeri fremmes. Kravene til byggeriets ressourceforbrug skal sammentænkes med varmeplanlægningen.

Formålet med retningslinjerne for boliger er dels at præcisere, at boliger kun kan opføres, der hvor der er planlagt areal til det, og dels at definere nogle helt overordnede krav til bebyggelserne, herunder at der skal afsættes areal til opholds- og friarealer, der skal indtænkes løsninger for udnyttelse af overfladevand, så man undgår unødig belastning af kloaksystemerne, og det skal sikres, at nye bebyggelser er energi- og ressourcebesparende.

Slagelse Kommunes bosætningsstrategi peger på, at der skal være tilstrækkeligt boligudbud til især fire udvalgte målgrupper, nemlig

1: Unge under uddannelse
- er under 30 år og foretrækker at bo centralt i Slagelse Kommune, og for dem er især nærheden til kollektive trafikforbindelser og mulighed for indkøb vigtig.

2: Børnefamilier med høj uddannelse og høj indkomst
- er typisk mellem 30 og 45 år gamle og vil gerne bo i moderne, velbeliggende og store ejerboliger, helst i Slagelse, Skælskør eller Korsør i nævnte rækkefølge, men alternativt i Vemmelev, Kirke Stillinge, Slots Bjergby eller Sørbymagle. For dem er indkøbsmuligheder og kvaliteten af skole- og dagtilbud vigtige.

3: Børnefamilier med flere børn og mellemindkomst
- er oftest lidt ældre, fra sidst i 30’rne til først i 50’erne, og måske med sammenbragte børn. Det stiller krav til boligens størrelse og fleksibilitet, men til gengæld stiller de ikke helt så høje krav til beliggenheden. De foretrækker villaer og rækkehuse, både som ejer- eller andelsbolig. Også de foretrækker at bo i Slagelse, Skælskør eller Korsør i nævnte rækkefølge, men alternativt i Vemmelev, Kirke Stillinge, Slots Bjergby eller Sørbymagle. For dem er indkøbsmuligheder og afstanden til skole og dagtilbud væsentlige.

4: De etablerede uden børn
- er 40-65 år og er nået dertil, at de har et vist overskud, som de gerne vil bruge på en mindre men bekvem og vedligeholdelsesfri bolig, der kan danne rammen om et aktivt fritidsliv. De har ikke noget imod at bo til leje. De foretrækker at bo i Slagelse by men alternativt i Korsør, Skælskør, Vemmelev, Kirke Stillinge, Sørbymagle og Bisserup i nævnte rækkefølge. De vægter, som de øvrige målgrupper, nærhed til dagligvarebutikker højest – men for dem er også områdets image ret væsentligt.

Sammenholdt med analysearbejdet i forbindelse med kommunens arealudviklingsstrategi er det åbenlyst, at der skal gennemføres en aktiv planlægning i planperioden for at opfylde målgruppernes behov:

  • der skal fortsat arbejdes for attraktive bomuligheder for unge i Slagelse,
  • der skal etableres nye muligheder for at bygge parcel- og rækkehuse, først og fremmest i Slagelse, Skælskør, Korsør, Vemmelev, Slots Bjergby og Sørbymagle,
  • der skal skabes grundlag for fortsat udvikling af almene boliger i Slagelse, Korsør og Skælskør,
  • der skal planlægges for fortætning af boliger centralt i de tre købstæder, primært gennem omdannelse af erhvervs- og boligområder, der ikke udnyttes optimalt i dag.

Vil du vide mere

Retsinformation