1.3 Erhverv

Den fysiske planlægning skal tage afsæt i Slagelse Erhvervscenters Erhvervsstrategi 2016-2020. Af den fremgår, at Slagelse Kommunes styrker især skal findes inden for fødevarer, velfærdsteknologi, energi og bæredygtighed.

Slagelse Kommune ønsker at fastholde eksisterende virksomheder, støtte op omkring udvikling af nye og eksisterende virksomheder samt tiltrække nye virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Den nærmere planlægning for kommunens fremtidige erhvervsstruktur fremgår af kommuneplanens Hovedstruktur og Rammedel/Masterplaner.

Følgende generelle retningslinjer omhandler hele kommunen.

Erhverv
1.3.1 Lokalplanlægning skal sørge for, at nye erhvervsområder ikke påvirker omgivelserne markant. Lokalplaner skal bl.a. sikre, at bygninger og arealer langs de overordnede veje fremtræder i arkitektonisk høj kvalitet med grønne arealer, og at skiltning og flagning reguleres.

1.3.2 Nye fremstillingsvirksomheder kan som hovedregel kun etableres inden for byområdet ved større byer eller i de særlige erhvervsområder.

1.3.3 Videnserhverv skal indtænkes i udvikling af både nye og eksisterende byområder for at understøtte et dynamisk bymiljø.

1.3.4 Virksomheder, der genererer tung lastbiltrafik, skal undgås i den centrale del af byområderne.

1.3.5 Udlæg af nye arealer langs motorvejen skal begrænses, og udlæg reserveres primært til transporttungt erhverv.

1.3.6 Erhvervsområder udlagt til tungere industri skal friholdes for kontorbyggeri og anden miljøfølsom anvendelse.

1.3.7 Der er i Slagelse Kommune udpeget to særlige erhvervsområder, som er forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav. I disse områder må der ikke etableres typer af virksomheder, der er følsomme over for andre virksomheders forurening. Etablering af særlig risikobetonet virksomhed, omfattet af risikobekendtgørelsen, vil blive vurderet i det konkrete tilfælde, da der er tale om meget forskelligartede virksomheder.

  • Vest for Vemmelev er der udlagt et område på ca. 48 ha til støjende, luftforurenende virksomheder samt til virksomheder, der i tilfælde af uheld kan medføre en risiko for forurening af grundvandet. Området er ikke egnet til at rumme særligt vandforbrugende virksomheder.
  • Ved Stigsnæs er der udlagt et område på ca. 355 ha til industri, som kan benytte spildvarmen fra den eksisterende industri, og til industri, som er afhængig af adgangen til dybt farvand eller til det centrale renseanlæg. Desuden kan der placeres servicevirksomheder, som er nødvendige for ovennævnte virksomheder eller nødvendige for en erhvervshavn. Området er velegnet til at rumme særligt vandforbrugende virksomheder. Området kan i øvrigt anvendes til støjende, luftforurenende og spildevandsudledende virksomheder samt til virksomheder, der i tilfælde af uheld kan medføre en risiko for forurening af grundvandet. Der skal ved lokalisering af virksomheder tages hensyn til de omkringliggende internationale naturbeskyttelsesområder og det eksisterende oplag af brandfarlige stoffer. Der er begrænsende muligheder for tilledning af kvælstof til Agersø Sund.

1.3.8 Det skal sikres, at der ved udlæg af arealer til forureningsfølsom anvendelse ikke opstår miljømæssige konflikter med de særlige erhvervsområder.

Formålet med retningslinjerne for erhverv er på samme tid at sikre rimelige udviklingsmuligheder for erhvervslivet - og at sikre omgivelserne mod unødige gener fra virksomheder.

I generelle vendinger beskriver retningslinjerne, hvor virksomheder kan placeres.

Slagelse Kommune vil inden udgangen af 2018 udarbejde og vedtage et tillæg til kommuneplanen, der vedrører udpegning af produktionserhverv, konsekvensområder for disse samt retningslinjer, der skal sikre en hensigtsmæssig planlægning for produktionsvirksomheder i tråd med de nye regler om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægning.

Der er udpeget et nyt erhvervsområde i Slagelse. Det ene, Megacenter Vest, skal ses som en større udvidelse af Slagelse Megacenter, der skal sikre, at fremstillings- og produktionsvirksomheder samt butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper, tilbydes attraktive grunde med nem tilgængelighed og god synlighed. Et større udlæg i Megacenter Vest vil sende et klart signal om, at Slagelse Kommune ønsker at sætte fokus på erhvervsfremme.

Vil du vide mere

Retsinformation