10.2 Kollektiv trafik

Den kollektive trafik i kommunen varetages af DSB, Lokaltog, Region Sjælland og Slagelse Kommune.

DSB og Lokaltog er ansvarlige for den skinnebårne kollektive trafik. Region Sjælland har i hovedtræk ansvaret for de buslinjer, der forbinder regionens større byer, og Slagelse Kommune har ansvaret for den øvrige kollektive bustrafik enten alene, dette er ruter, som kun kører i Slagelse Kommune, eller i fællesskab med en tilgrænsende kommune hvori ruten også kører.

I planlægningen af den kollektive bustrafik har kommunen ansvar for, at lokale ruter tilpasses den overordnede kollektive trafik bedst muligt – serviceniveauet for de lokale ruter fastlægges under hensyntagen til den afsatte økonomi således, at den kan være et reelt og relevant alternativ til personbefordring, til gavn for kommunens borgere og den generelle miljøtilstand. Det er også vigtigt, at den kollektive trafik medvirker til at understøtte centerstrukturen i Slagelse Kommune.

Regionernes og kommunernes trafikselskab – MOVIA – arbejder på, at regioner og kommuner på Sjælland målretter indsatsen på den kollektive bustrafik, så den understøtter – og udnytter – baneinvesteringerne og sikrer en fortsat god sammenhæng mellem bus og tog, bl.a. ved at forøge frekvensen på relevante linjer, så der er busforbindelse til alle tog på de store knudepunkter.

Kommunen har ansvaret for færgedriften til Agersø og Omø.

10.2.1 Der skal sikres sammenhæng med den statslige og regionale trafik i planlægningen af den kommunale bus- og færgedrift.

10.2.2. Der skal være enkel og hurtig betjening til de større trafikmål. Mulighed for kort rejsetid vægtes højt.

10.2.3. Udgangspunktet for bybussernes linjeføring er, at de rettes ud. Bykørslen skal være enkel og let at forstå for passagererne.

10.2.4 Der skal sikres god tilgængelighed til den kollektive trafik for ældre og handicappede – særligt ved større trafikknudepunkter.

10.2.5 Byernes faktiske størrelse, beliggenhed og funktioner skal lægges til grund for planlægningen af den kollektive trafik.

10.2.6 Det skal sikres, at der er en hensigtsmæssig sammenhæng mellem trafikbetjeningen og byområdernes udformning.

10.2.7 Det skal sikres, at trafiksaneringer udføres under hensyntagen til bussernes kørselsgeometri.

10.2.8 Det skal sikres, at trafikale knudepunkter indrettes, så de mange forskellige funktioner i tilknytning til 'trafik' kan tilgodeses under hensyntagen til de økonomiske rammer.

Slagelse Kommune ønsker at sikre en velfungerende kollektiv trafikbetjening i kommunen. En attraktiv busbetjening er essentiel i arbejdet for at få flere pendlere fra bilerne over i den kollektive trafik. Slagelse Kommune vil løbende vurdere og optimere busdriften. Endvidere vil Slagelse Kommune have som mål at sikre en stabil færgedrift til Agersø og Omø.

Vil du vide mere

Retsinformation