11. Turisme

Slagelse Kommunes mangfoldighed og potentialer skal udnyttes til gavn for befolkningen, den fremtidige bosætning og turisterne. Derfor vil Slagelse Kommune gennem helhedsorienteret udvikling forædle mulighederne for oplevelser – både naturoplevelser og kulturoplevelser i samspillet mellem kysten, øerne, købstæderne og det åbne land. Udviklingen skal lægge vægt på de autentiske oplevelser og de fysiske lokaliteter, hvor turismetiltag kan stedfæstes og vokse. Udviklingen skal gøre lokaliteterne attraktive – både funktionelt og i forhold til identitet og tilgængelighed. Slagelse Kommune skal – gerne i samarbejde med andre – være en tydelig og attraktiv destination, som tilbyder både aktiviteter og fordybelse.

Retningslinjerne er inddelt i 5 temaer:

11.0 Generelle retningslinjer

11.1 Det åbne land

11.2 Kysten

11.3 Købstæderne

11.4 Øerne

11.0.1 Ved etablering af nye anlæg til turismeformål og ændring af eksisterende anlæg til turismeformål skal det dokumenteres, at naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og friluftsmæssige interesser ikke tilsidesættes.

11.0.2 Nye anlæg til turisme skal medvirke til at fremme befolkningens og turisternes muligheder for landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske oplevelser.

11.0.3 Turismen i Slagelse Kommune skal udvikles på et bæredygtigt grundlag i forhold til natur og miljø.

11.0.4 Turismen i Slagelse Kommune skal bidrage til at bevare og udvikle lokalsamfundene som aktive velfungerende samfund.

11.0.5 Udviklingen af turismen i Slagelse Kommune skal så vidt muligt tage udgangspunkt i eksisterende anlæg.

11.0.6 Nye anlæg for turismen skal så vidt muligt placeres i eller i tilknytning til byområder og sommerhusområder.

11.0.7 Offentlighedens adgang til landskabet – herunder strande, skove, naturområder, fortidsminder – skal bevares og udbygges.

En af de fire vækstpakker i Slagelse Kommunes vækststrategi, ”Vækst i Balance”, er ”Erhverv, turisme og kultur”. Inden for turisme skal indsatsen koncentreres om følgende:

Den koordinerede indsats, og samarbejdet mellem turismeaktørerne i kommunen, skal styrkes. Det betyder, at der etableres effektive værdikæder mellem transport, overnatning, bespisning, handel, attraktioner og events. Disse værdikæder udmøntes i forretningskoncepter, der kan skabe samlede pakkeløsninger for turister.

Slagelse Kommune vil arbejde med følgende på turismeområdet:

 • Udarbejdelse af en samlet turismestrategi for hele Slagelse Kommune.
 • Turistindsatser på tværs af oplevelser og geografier.
 • Understøtte igangværende større projekter, såsom Trelleborg, Halsskov Færgehavn, Tude Ådal mv.
 • Understøtte vandaktivitet, som samtidig giver naturoplevelser af særlig karakter. I den forbindelse er der fokus på Tude Ådal, Musholmbugten samt dobbeltkysten ved Glænø/Skælskør med henholdsvis kano- og bådroning samt havkajak.
 • Fremme de mange oplevelser forbundet med sejlads herunder mulighederne for at sejle direkte fra Storebælt, via Tude Å til Trelleborg.
 • Igangsætte arbejdet med at etablere en naturpark fra Bisserup til Agersø, inklusiv Skælskør by.
 • Beskrive og formidle historierne om landsbyerne, kysterne, øerne og det åbne land.
 • Formidle fortidsminderne og kulturarven yderligere i forlængelse af projektet Digitalisering af kulturarven.
 • Beskrive og formidle mulighederne for aktiviteter, forlystelser, sejlsport, vandsport, bevægelse mv.
 • Udvikle mulighederne for kyst- og naturturisme med fokus på bevægelse og oplevelser.
 • Skabe en markedsføringsplatform for lokale fødevarer, og andre lokale varer.

Slagelse Kommune vil, i forlængelse af vækststrategien, i planperioden udarbejde en samlet turismestrategi for hele kommunen i samarbejde med Visit Vestsjælland. I forbindelse med Kommuneplanarbejdet er der lavet en rapport, der redegør for de turistpolitiske overvejelser i Slagelse Kommune.

Turistpolitiske overvejelser.