11.4 Øerne

Slagelse Kommune har tre øer; Agersø, Omø og Sprogø. Agersø og Omø er levende lokalsamfund med i alt 330 helårsbeboere, som bor i landsbyer eller i enkeltboliger. Sprogø udgør en del af Storebæltsforbindelsen og er ikke beboet. Om end landskabet og bystrukturen kan sammenlignes med den, der findes i andre landdistrikter i kommunen, rummer øerne mulighed for andre oplevelser, end fastlandet kan tilbyde.

Slagelse Kommune vil i planperioden arbejde for at formidle og synliggøre mulighederne for overnatning og oplevelser på øerne.

11.4.1 Turismeinstitutionerne på øerne fremgår af kortbilag 11.4.

11.4.2 Nye anlæg skal placeres i tilknytning til byområder eller sommerhusområder og skal tilpasses landskabet nøglekarakter. Se landskab.

11.4.3 I tomme bygninger på havne kan der indrettes nye formål, f.eks. kiosker, souvenirbutikker, caféer, overnatningsmuligheder mv.

11.4.4 Der er mulighed for udvidelse af lystbådehavnen på Agersø.

Øerne Agersø og Omø ligger i Storebælt. De er en del af Slagelse Kommune. Begge øer rummer små lokalsamfund med havn, skole og dagligvarebutik. En del af øboerne arbejder på øen, mens andre pendler med færge til fastlandet for at komme på arbejde. Begge øer har en dejlig natur. Såvel naturen som de hyggelige lokalsamfund på øerne tiltrækker endagsturister og sommerhusgæster.

Agersø er den største af øerne. Den består af en hovedø, som er forbundet med to små holme mod nord og syd. Den væsentligste bebyggelse på Agersø er landsbyen med samme navn som øen. Landsbyen har et snævert og kroget gadeforløb og fine gamle bygninger og velbevarede gårde. Agersø har en fiskeri- og lystbådehavn og to færgelejer.

Omø har et kuperet terræn. Det højeste punkt er 23 m over havet. Landsbyen Omø By ligger midt på øen. Omø By har flere velbevarede gårde og huse, som ligger i krogede gader i et autentisk miljø. Havnebyen Kirkehavn har en erhvervshavn, en lystbådehavn og to færgelejer. På øens sydlige del ligger et mindre sommerhusområde med ca. 130 sommerhuse. Der bliver dyrket landbrug på øen.

Begge øer har campingpladser og lystbådehavn. Lystbådehavnene er en stor drivkraft for øerne, da de er omdrejningspunkt for sejlerturismen. I sommermånederne er Agersø og Omø attraktive rejsemål for sejlere, der begiver sig på tur i de danske farvande. Med Omø Havns udvidelse er der skabt grundlag for at kunne trække endnu flere besøgende til øen.

Tomme bygninger i havne kan, ud fra en given efterspørgsel, indrettes til nye formål, som eksempelvis cafe, butik eller overnatning.

Både lystbådehavnene og campingpladserne er vigtige aktiver i forhold til at tiltrække turister i sommermånederne. I planperioden vil Slagelse Kommune, i samarbejde med lokale aktører, fortsat understøtte udviklingen på øerne.

Overnatning
Der er forskellige overnatningsmuligheder på øerne. Fælles for dem alle er, at man aldrig er langt fra kysten og det åbne hav, hvilket for mange er en af de helt store værdier på øerne. Øerne har udelukkende fritidsturisme og landligger turisme.

På øerne findes følgende overnatningsmuligheder:

Kroer:

  • Agersø Kro
  • Omø Perlen

Campingpladser:

  • Agersø Havn Camping
  • Agersø Campinggård
  • Omø Camping

Lystbådehavne:

  • Agersø
  • Omø

Andet:

  • Byhuse

På øerne, og i resten af Slagelse Kommune, kan ejere af helårsboliger søge om tilladelse til at bruge boligen som fritidsbolig. Ordningen gælder for helårshuse, andelsboliger og ejerboliger på landet og i byerne. Dette muliggør, at fritidsboliger, i henhold til sommerhusloven, kan anvendes til begrænset udlejning, hvilket kan være givtigt for turismen på øerne.

For at fastholde og udbygge både landliggerturismen og udlejningen af private sommerhuse er det vigtigt, at de servicefunktioner, der er på øerne, herunder i særdeleshed færgedriften, opretholdes og markedsføres.

Oplevelser
Slagelse Kommunes øer er oplevelser i sig selv. Øerne var tidligere små hele samfund, og derfor er der mange oplevelser knyttet til de funktioner, der fandtes på øerne. Nogle oplevelser udgør fysiske lokaliteter, andre er fortællinger om begivenheder, personer, legender, anekdoter og meget andet. Fortællingerne knytter sig tit til fysiske lokaliteter – eksisterende eller for længst forsvundne.

Det er vigtigt at få samlet oplevelserne – ikke bare i turismesammenhæng og for Slagelse Kommunes egne borgere, men også for eftertiden. Der skal fokuseres på at få fortalt historierne for at tiltrække både nye borgere og nye gæster.

Agersø Naturcenteret tilbyder mange forskellige aktiviteter, både ude og inde, på centeret, i byen og rundt omkring på øen. Eksempelvis kan man gå på jagt efter mad i naturen, møde øens fugle, besøge bondegårde og høre om gadekærenes hemmeligheder. Naturcenteret tilbyder endvidere overnatning for skoler, daginstitutioner, foreninger og andre interesserede grupper.

Kystområdet fra Bisserup og til Agersø er udpeget med potentiale som regional naturpark – se 9.9 Naturpark. Området indeholder mange biologiske, geologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier. Forudsætningerne er til stede for at udvikle en naturpark, der vil kunne opfylde Friluftsrådets mærkningsordning, ”Danske Naturparker”. På øerne og langs kysten vil attraktive turistaktiviteter kunne udbygges. En naturpark, der inkluderer Omø og Agersø, vil således fremme turismeudviklingen på øerne. Det vil ligeledes være naturligt at bygge videre på allerede eksisterende faciliteter såsom Agersø Naturcenter.