12.1 VVM anlæg

Anlæg og projekter der er gennemført VVM-vurdering af, og som er aktuelle, fremgår af dette tema i Kommuneplanen. Desuden er der generelle retningslinjer for arbejdet med de særlige anlæg.

12.1.1 Der må ikke etableres anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt, før der er gennemført en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) og meddelt de fornødne tilladelser (VVM-tilladelse, miljøgodkendelse mv.).

12.1.2 Ved placering af forurenende virksomheder og enkeltanlæg er det væsentligt, at der sikres fornøden afstand til miljøfølsom arealanvendelse, og at der i en VVM-tilladelse, eller anden tilsvarende tilladelse som erstatter VVM-tilladelsen, fastlægges vilkår om konsekvensområder eller vejledende konsekvenszoner omkring anlægget.

12.1.3 Det skal dokumenteres, at der sikres en sådan afstand til forurenende virksomhed, til risikovirksomhed og til enkeltanlæg, at der ikke opstår støj-, støv-, lugt- og andre forureningsgener, og at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold. Det skal også dokumenteres, at natur- og landskabsinteresser ikke påvirkes negativt.

Lokale forhold:

Miljøcenter Enggården
12.1.4 Miljøcenter Enggården, Kommuneplantillæg nr. 13 muliggør etablering af anlæg med virksomhedsklasse 3-6. Etablering af Miljøcenter Enggården kan anlægges på Kalundborgvej 94, 4200 Slagelse i henhold til Lokalplan 1059.

12.1.5 De miljømæssige konsekvenser af anlægs- og driftsfasen for Miljøcenter Enggården skal ligge inden for de rammer, der er beskrevet i de efterfølgende sammenfatninger og vurderinger, jf. også VVM-redegørelsen. Retningslinjerne for etablering af Miljøcenter Enggården findes i Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009- 2020, med tilhørende VVM-redegørelse. Etablering af Miljøcenter Enggården skal være i overensstemmelse med rammerne i kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen.

12.1.6 Miljøcenter Enggården skal udformes, så der i videst muligt omfang tages hensyn til at minimere påvirkninger af de naturbeskyttede områder ved beplantning samt etablering af voldanlæg til beskyttelse mod lys og støjgener af omgivelserne. Beplantning skal give mulighed for, at nye levesteder for det naturlige dyre- og planteliv kan opstå. Belysning skal være nedadrettet, og skiltning må ikke være dominerende, jf. naturbeskyttelseslovens § 21. De miljømæssige konsekvenser af anlægs- og driftsfasen skal ligge inden for rammerne i VVM-redegørelsen for Miljøcenter Enggården.

12.1.7 Den samlede støj fra Miljøcenter Enggården skal overholde de vejledende grænseværdier for støj, jf. vejledning nr. 5 af 1984 om ekstern støj fra virksomheder.

12.1.8 Gennem kommune- og lokalplanlægning skal det sikres, at Miljøcenter Enggården i størst muligt omfang tilpasses visuelt i forhold til de landskabelige forhold og i forhold til de øvrige tekniske anlæg i området. Facader skal males i jordfarve samt deres blanding med sort og hvid. Ny bebyggelse skal have karakter af landbrugsbygninger og skal fremstå som længehuse med lukket bygningskrop med taghældning.

12.1.9 Det skal gennem kommuneplantillæg og lokalplan sikres, at vejbetjening til Miljøcenter Enggården sker ad kommunevej.

Kulterminal Stigsnæs
12.1.10 I Stigsnæs Erhvervsområde kan der i tilknytning til Stigsnæsværkets eksisterende kulterminal etableres en udbygget, skibsbetjent kulterminal til betjening af både Stigsnæsværket og andre kraftværker. Kulterminalen kan etableres inden for det område, som er angivet på kortet. Der kan i den forbindelse, efter tilladelse fra Kystdirektoratet, ske en udbygning af det eksisterende havneanlæg på søterritoriet til anløb af store skibe fra dybtvandsrenden i Storebælt samt mindre skibe og pramme til videretransport af kul til kraftværker i Østersøområdet m.m.

12.1.11 Kulterminalen skal i al væsentlighed etableres inden for de planlægningsmæssige og miljøpåvirkningsmæssige rammer, som er nærmere beskrevet i Kommuneplantillæg med VVM redegørelse, 'Udbygning af kulterminalen ved Stigsnæs i Slagelse Kommune'. Udvidelse af kulterminalen på Stigsnæsværket - april 2009’. VVM-redegørelsen ledsager i uændret form det endeligt udstedte kommuneplantillæg. Der lægges i den forbindelse særlig vægt på, at der ikke sker påvirkninger i de nærliggende internationale naturbeskyttelsesområder, der væsentligt overstiger det forventede. Miljøforholdene ved kulterminalens drift reguleres efter miljøbeskyttelseslovens regler.

12.1.12 Der udlægges en zone på 500 m fra Kulterminalen, hvor der inden for det særlige erhvervsområde ikke må lokaliseres forureningsfølsomme virksomheder mv. samt boliger, ligesom der ikke må udlægges boligområder, institutionsområder eller anden form forureningsfølsomme aktiviteter uden for erhvervsområdet.

Forud for etablering af større enkeltanlæg, som må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, skal der foretages Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM). Hvor det pågældende anlæg ikke kan gennemføres i overensstemmelse med Kommuneplanen, skal VVM-redegørelsen ledsages af et kommuneplantillæg, som på baggrund af VVM redegørelsen fastsætter retningslinjer og rammer for det konkrete anlæg.

I Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er det fastsat, hvilke anlæg der er eller kan være omfattet af VVM-bestemmelserne. Listen over anlæg, der altid er omfattet af VVM-bestemmelserne, fremgår af lovens bilag 1 og omfatter anlægstyper som f.eks. større kraftværker, større veje, større højspændingsledninger, større detailhandelscentre og vindmøller. Hertil kommer en liste (lovens bilag 2), hovedsageligt over industrianlæg men også infrastrukturanlæg, der under visse omstændigheder også er omfattet af VVM-reglerne. I sager, hvor kommunen er myndighed, er det i det konkrete tilfælde kommunen, der afgør, om der skal gennemføres en VVM-redegørelse for det aktuelle anlæg.

Der er opstillet en række krav til, hvad en VVM-redegørelse skal indeholde. Den skal belyse, hvordan et anlæg eller projekt kan påvirke mennesker, sundhed, dyr, planter, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder, kulturarv, transport samt adgangsmuligheder til landskabet. Den kan eventuelt indeholde bud på relevante alternative udformninger eller placeringer. Derudover skal mulige løsningsforslag, som kan reducere anlæggets eller projektets virkninger på miljøet, beskrives.

Ansøgeren skal levere alle de oplysninger, der er nødvendige for at lave en VVM-redegørelse. Det er kommunens opgave at sikre, at alle konsekvenserne er belyst tilstrækkeligt.

Slagelse Kommune ønsker at skabe udvikling på et bæredygtigt grundlag. Retningslinjer for VVM-anlæg skal sikre, at der udføres en Vurdering af Virkningerne på Miljøet for anlæg og projekter, der antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og at disse placeres og udformes under hensyn til omgivelserne.

Vil du vide mere

Retsinformation

Lokalplan 1034
Stigsnæsværket – sydøstlige kulplads

Lokalplan 1035
Stigsnæs – udvidet pramhavn