2.1 Antennemaster

Antennemaster er nødvendige for mobiltelefonien, og der er et øget pres på opstilling af nye mobilmaster. God mobildækning er en vigtig brik i den moderne infrastruktur, og det skal sikres, at dækningen bliver så god som mulig. Når master skal opstilles, er det imidlertid vigtigt at tænke over, at placeringen skal være så diskret som mulig, og at der er mulighed for, at flere udbydere deles om de enkelte master.

2.1.1 Der bør så vidt muligt ikke opstilles antennemaster frit i det åbne land. Antennemaster bør placeres i bymæssig bebyggelse og helst i tilknytning til eksisterende høje bygningselementer. Hvis det er nødvendigt at opsætte antennemaster i det åbne land, bør de placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse, så de ikke optræder som selvstændige, fritstående elementer i landskabet.

2.1.2 Hvis der gives tilladelser til fritstående antennemaster, stilles der normalt vilkår om, at antennemasten ved lejemål skal stilles til rådighed for andre brugere, at den sammen med eventuelle kabineanlæg skal omgives af beplantning, og at den skal nedtages senest 1 år efter endt brug til det tilladte formål.

2.1.3 Ved opstilling af antennemaster skal der tages hensyn til, om det kan forstyrre forbindelsen for andre anlæg som f.eks. overordnede radiokædeforbindelser, maritime radioanlæg eller de radionavigationsanlæg, der betjener luftfarten. Ved placering tættere end 500 m fra kysten skal Farvandsvæsenet godkende opstillingen. Der skal endvidere tages hensyn til, om opstilling af antennemasten medfører en risiko for flyvepladser.

2.1.4 Antennemaster skal opstilles, så de ikke forstyrrer oplevelsen af fredede bygninger, fortidsminder, øvrige kulturhistoriske anlæg eller Natura 2000-områder.

Alle borgere i Slagelse Kommune ønsker en sikring af en bred mobildækning, hvilket også så vidt muligt skal opnås. Det er dog vigtigt, at nye mobilmaster, og udskiftning af gamle, sker med øje for landskaber og andre bevaringsinteresser. Det vil ofte være muligt at opstille master ved eksisterende bygninger af en vis højde, og de teknologiske muligheder gør, at de kan placeres afskærmet.

Når der er opstillet en antennemast, vil der blive sat krav om, at masten kan anvendes af andre og flere end ejeren, således at antallet af master begrænses.

Vil du vide mere

Retsinformation