2.3 Kraftvarmeanlæg og varmeanlæg

Slagelse Kommunes varmeforsyningsanlæg er baseret på forskellige energikilder. Fjernvarme er den energimæssigt bedste forsyningskilde i tæt beboede områder. Nye energikilder vinder indpas, og der skal i kommuneplanen være sikkerhed for, at der kan leveres fjernvarme til særligt byernes borgere.

Slagelse Kommunes varmeforsyningsplan giver overblik over, hvor der er områder, som er udlagt til kollektiv forsyning, herunder fjernvarmeforsyning. Videre planlægning af varmeforsyningsanlæg vil altid kræve nærmere planlægning.

2.3.1 Kommunens nuværende varmeforsyningsanlæg fremgår af kortbilag 2.3.

2.3.2 Udvidelse og nyetablering af varmeforsyningsanlæg skal være i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og skal godkendes af Slagelse Kommune.

2.3.3 Udvidelse og nyetablering af varmeforsyningsanlæg skal etableres, så det ikke giver miljømæssige gener ift. grundvand, forureningsfølsom anvendelse, natur mm. Disse anlæg vil i næsten alle tilfælde skulle forholdes VVM-reglerne.

Se i øvrigt afsnit om biogasanlæg.

De gældende arealreservationer fastholdes som udgangspunkt. Såfremt nuværende arealreservationer ophæves, skal de ledsages af udpegninger af nye lokaliseringer for tilstrækkelig kapacitet. Ved placering af forurenende virksomheder og enkeltanlæg er det væsentligt, at der sikres fornøden afstand til miljøfølsom arealanvendelse, og at der i et kommuneplantillæg fastlægges konsekvensområder eller vejledende konsekvenszoner omkring arealudlægget. Energien skal udnyttes optimalt.