3.4 Naturskoler

Natur og friluftsliv indgår i undervisningen og i aktiviteterne på skoler og i institutioner. Det er derfor vigtigt, at der bliver reel adgang til naturen og mulighed for at inddrage naturen i undervisningen og aktiviteterne. Gennem viden om natur, miljø og kulturmiljø samt sammenhængen med sundhed og livskvalitet kan Slagelse Kommune fremme en sund udvikling hos de yngste aldersgrupper.

3.4.1 Der kan etableres støttepunkter for friluftsliv, ophold og naturformidling uden for købstæderne.

3.4.2 Friluftsgårde, naturskoler, spejderhytter og lejrhytter med et alment, socialt og pædagogisk sigte kan etableres, såfremt beskyttelsesmæssige, jordbrugsmæssige og landskabelige forhold ikke tilsidesættes. Etablering skal fortrinsvis ske i eller i tilknytning til eksisterende bygninger eller anlæg.

3.4.3 Primitive overnatningspladser, der kan rumme op til 5 telte og/eller op til 3 sheltere til lejlighedsvis overnatning, kan etableres på en mindre del af en beboet ejendom, som i øvrigt anvendes til andre formål.

Slagelse Kommune har én naturskole, der har forskellige støttepunkter fordelt rundt i kommunen.

Byrådet ønsker at øge borgernes viden om og interesse for naturen, understøtte brugen af uderum i forhold til dagtilbud og undervisning, fremme adgangen til naturen samt fastholde og udvikle naturskoleaktiviteter for børn og unge.

Naturskoler
Slagelse Naturskole tilbyder formidling af naturen, klimaet og miljøet til skoler og institutioner i Slagelse Kommune. Naturtilbuddene spænder vidt fra en tur i skoven med Flittigmus og naturteater med handskedukker for de mindste til fagligt uddybende arrangementer for de større. Slagelse Naturskole laver også offentlige arrangementer, der henvender sig til alle kommunens borgere og besøgende.

Støttepunkter er naturbaserne, som er et bestemt sted i skoven eller landskabet med eller uden bygning. Der er knyttet et depot med udstyr og en bålplads til støttepunktet og eventuelt en lejrplads. Der er naturbaser i Bildsø Skov og i Slagelse Skoleskov.

I Slagelse Kommune ønsker man at etablere et åbent tilbud til lærere og pædagoger, med hensyn til at understøtte brugen af naturen som læringsrum og udeskoler. Det betyder i praksis, at alle Slagelse Kommunes lærere og pædagoger kan henvende sig til Slagelse Naturskole og få hjælp og sparring i arbejdet med undervisning og læring i uderummet.

Hjælpen kan antage forskellige former, men sker for eksempel ved, at Slagelse Naturskole udbyder fælles kurser om udeskoleundervisning samt tilbyder konsulenthjælp målrettet den enkelte.

Slagelse Naturskole har fokus på at indgå i løsningen af fælles kommunale opgaver ud fra en naturfaglig vinkel. Som eksempler kan nævnes, at der bydes ind med naturtilbud til modtageklasser, deltagelse i sundhedsugen og kursusaktiviteter for Center for Handicap og Psykiatri.

Teltpladser
Primitive lejrpladser med telte og sheltere kan etableres uden for købstæderne i tilknytning til bevægelsesruter. Teltpladser over 5 pladser kan ikke etableres uden for egentlige campingpladser. Der kræves ikke landzonetilladelse til etablering af en primitiv lejrplads med ganske få telte, såfremt der alene er tale om lejlighedsvis teltslagning af midlertidig karakter på en mindre del af en ejendom, der i øvrigt anvendes til andre formål. Det gælder, uanset om der betales et mindre vederlag for benyttelsen, og om der gives adgang til ejendommens toilet m.v.

Vil du vide mere

Retsinformation