3.5 Stier

Slagelse kommunes landskab og natur indbyder til, at vi kan udvikle vores friluftsværdier til gavn for borgere og gæster udefra. Der er masser af natur i kommunen, og der er ikke langt til oplevelserne. Mulighederne for fysisk udfoldelse kombineret med naturmæssige oplevelser skal prioriteres højt, så det bliver rammen om et sundt og aktivt liv.

3.5.1 Stitemaet fremgår af kortbilag 3.5.

3.5.2 Stinettet rækker ud over kommunegrænsen, og der skal derfor ske koordinering med nabokommunerne om linjeføringen.

3.5.3 Transportstier (cykelstier) placeres langs kommunens veje i prioriteret rækkefølge efter en tidsplan (se Cykelstiplan 2015-2028), der revideres hvert fjerde år i forbindelse med kommuneplanrevisionen.

3.5.4 Oplevelsesstier (rekreative stier) anlægges som udgangspunkt i eget tracé og opdeles i primære stier, sekundære stier og lokale stier.

3.5.5 Udvikling af nye stier i Slagelse Kommune skal baseres på dialog med borgere, interessenter og lodsejere, der skal sikre bredest muligt ejerskab til projekterne og for optimale stiforløb.

3.5.6 De primære stier har højest prioritet, og Slagelse Kommune vil prioritere og planlægge gennemførelsen af dem i indeværende kommuneplanperiode. Der udarbejdes en detailplan for de enkelte strækninger i terrænet, og der skal udarbejdes en rækkefølge for stiernes færdiggørelse. De sekundære stier har næsthøjest prioritet og udføres ikke nødvendigvis på initiativ fra Slagelse Kommune. Primære og sekundære stier fremgår af kortbilaget.

3.5.7 Lokale stier gennemføres på lokale initiativer, og kommunens rolle vil være at bistå i processen og dialogen med lodsejere.

3.5.8 Hvor oplevelsesstier (rekreative stier) krydser veje, skal krydsningen udformes på en måde, så de lette trafikanter sikres mest muligt. Om muligt bør krydsningen ske niveaufrit. Det skal i de enkelte tilfælde overvejes, om delstrækninger af oplevelsesstier kan sammentænkes med transportstier.

3.5.9 Udvikling af nye oplevelsesstier skal foregå under hensyn til de berørte arealers sårbarhed over for publikumsbesøg. Der skal tages stilling til, om det skal være muligt at cykle på stierne, belægningstyper og om stierne skal belyses under hensyn til arealernes sårbarhed og fugle- og dyreliv.

3.5.10 Der skal være let adgang hen til stierne for alle, og der kan i forbindelse med større stier etableres parkeringsarealer i tilknytning hertil.

3.5.11 Stierne skal i videst muligt omfang skiltes, og informationstavler skal opsættes for at oplyse om stedet, ruten og tidspunkter for færdsel.

3.5.12 Slagelse Kommune vil udarbejde en handleplan for, hvordan kommunen vil prioritere og gennemføre realiseringen af nye oplevelsesstier.

Kommunen målsætter og prioriterer borgernes sundhed højt. Stiprojekter er derfor et væsentligt led i kommunens opbygning af en friluftsmæssig infrastruktur. Stinettet skal kunne bringe folk til og fra arbejde, og stier skal forbinde de attraktive områder for friluftslivet indbyrdes - og med de større bysamfund. Betegnelsen "rekreative stier" i kommuneplanen skal derfor geografisk dække hele kommunen og være et brugbart net i mere end én forstand.

De rekreative stier er primært udpeget ved en sammenknytning af eksisterende stier, stier langs landeveje og lignende og ved, at mindre veje indgår i strækningen. På disse strækninger skal cyklende og gående ydes en særlig beskyttelse, hvor der er behov for det. Ud over, at der i forbindelse med nye vejprojekter altid skal etableres cykelstier langs de gamle landeveje, skal der etableres adskillelse af de bløde og hårde trafikanter i forbindelse med, at større vejanlæg kommer i berøring med det udpegede rekreative stinet.

De rekreative stier etableres på flere måder: Efter forhandlinger med lodsejere om frivillige ordninger om offentlig adgang, ved optagelse af private veje som offentlige stier efter vejloven, ved åbning af gennemgående veje efter naturbeskyttelsesloven, undtagelsesvis ved ekspropriation eller ved rejsning af fredningssager. På grund af denne mangfoldighed er stinettets belægningsstandard derfor ofte meget varieret over selv en kortere strækning.

Udgangspunktet er imidlertid, at stierne skal være egnede til at cykle på med almindelig turistcykel. Det skal endvidere tilstræbes, at helt lokale stier i forbindelse med byudviklingen etableres, så de har en logisk sammenhæng med det rekreative stinet. De rekreative stier er for gående og cyklende. Motor- og knallertkørsel vil derfor blive forbudt undtagen for de strækninger, hvor stinettet følger eksisterende, mindre veje. Ridning vil normalt ikke være tilladt.

Kommuneplanen giver mulighed for, at der udarbejdes en mere detaljeret stiplan. Når dette arbejde påbegyndes, vil det ske i samarbejde med relevante interesseorganisationer og lodsejere. Stiplanen skal søges udarbejdet, så stinettet giver mulighed for oplevelse af det alsidige og forskelligartede landskab, der findes i Slagelse Kommune.