4. Klimatilpasning

Klimaet ændrer sig, og med det vil havene stige, og sammen med flere storme vil kysterne blive mere udfordrede. Samtidig vil der komme flere kraftigere og mere voldsomme regnskyl, der vil sætte regnvandsledninger og kloakker under pres. Temperaturen vil stige, og der vil komme mere nedbør og stigende grundvandsstand. Nedbøren vil være mere ujævnt fordelt med vådere vintre og tørrere somre.

Ændringerne har betydning for, hvilke afgrøder landbruget kan dyrke, og for hvilke arealer der kan få problemer med høj grundvandsstand.

Under dette tema er der retningslinjer for:

4.1 Risikobilledet

4.2 Oversvømmelse kystvande

4.3 Klimatilpasning i byerne

4.4 Klimatilpasning i det åbne land

4.5 Klimatilpasning grundvand

Derudover er der principper for regnvandshåndtering og håndtering af oversvømmelse fra havet i hovedstrukturen samt i de generelle rammer for hele kommunen. Disse rammer er enten udmøntet i lokalplanlægning eller skal indgå i lokalplanlægningen, hvor der er muligheder for at opstille krav til klimatilpasning.

Vil du vide mere

Retsinformation