4.1 Risikobilledet

Samlet set er der ikke store udfordringer på grund af ekstrem regn i vore byer og på landet. Konkret har Slagelse oplevet én regn svarende til en regn, der kun opleves én gang på 50 år, uden at det gav anledning til alvorlige problemer. Alligevel er der områder, som bør nyde en særlig bevågenhed, så fremtidige problemer undgås eller afværges.

Derimod er de kystnære områder udfordret i forbindelse med stigende havvandstand og risikoen for stormflod.

4.1.1 Områder med risiko for værditab ved oversvømmelse fremgår af kortbilag 4.1.

4.1.2 I områder med stor og maksimal risiko for værditab ved oversvømmelse, som fremgår af kortbilag 4.1, bør der i kommunens planer og projekter indtænkes løsningsforslag til håndtering af oversvømmelsen.

Prioritering
Helt overordnet viser risikokortet, at den største udfordring på klimaområdet skal findes i vores kystnære områder som følge af øget havvandsstand i kombination med storm og kraftig regn. Udfordringen fra havet kan få store menneskelige og materielle konsekvenser. Udfordringen er også konkret oplevet flere gange, så den ligger som en erindring for mange af vores borgere.

Næst efter de kystnære områder er byerne udfordret, men her er det udvalgte områder, hvor der kan findes forskellige løsninger på problemet. Der er dog ikke tale om akutte udfordringer. Konkret er der i Slagelse håndteret, hvad der svarer til en hændelse, der kan opstå en gang for hver 50 år, uden at det gav væsentlige gener for byen. På sigt er det dog nødvendigt at være opmærksom på at sikre håndteringen af ekstrem regn i vores byer, og særligt er det nødvendigt at være opmærksom på udfordringen, efterhånden som der udbygges, sker fortætning af vores byer og omlægning af den eksisterende infrastruktur. Hver gang, vi bygger og fortætter, øges belastningen på vores ledningsnet og hermed også risikoen for oversvømmelser. Omtanke i anlægsprojekter og anderledes disponering af eksisterende arealer kan langt hen ad vejen være med til at løse udfordringerne i byerne.

På landet er det, især de dyrkede arealer, der risikerer oversvømmelser. På sigt vil højere grundvandsstand også betyde, at de lavtliggende områder bliver sværere at dyrke. I forhold til risikobilledet er det ikke store værdier, der er på spil set i forhold til de, der er i de tæt bebyggede områder. Ikke desto mindre kan de jo have store konsekvenser for de landmænd, det går ud over, når en afgrøde går tabt.

Grundvandstemaet hviler på et usikkert datagrundlag, men det er overvejende sandsynligt, at flere områder vil blive mere udfordret af høj grundvandsstand, end vi har været vant til. Særligt i Slagelse by er jordbundsforholdene af en beskaffenhed, som gør, at det øvre grundvandsspejl kan være en udfordring for byggeri, lige som det gør det svært at nedsive regnvand via faskiner. Grundvandsudfordringen betyder derfor, at vi skal vurdere metodevalget, når vi bygger eller skal håndtere vores regnvand.

Vil du vide mere

Retsinformation