4.2 Oversvømmelse kystvande

En del af kysten i Slagelse Kommune ligger så lavt, at vi med mellemrum oplever oversvømmelser. Med de klimaændringer, der er forudsagt, må det forventes at ske oftere. For at imødegå den situation har Slagelse Kommune i sin klimaplan kortlagt arealer, der ligger under kote 3 - altså op til 3 m over daglig vande. Disse områder kalder vi klimazonen, og her skal den fysiske planlægning tage særlig højde for oversvømmelsesrisikoen. Problemet er størst i dele af Korsør by, der også af staten er udpeget som risikoområde. I den forbindelse er der igangsat en proces, der har til formål at afdække og afhjælpe problemerne med oversvømmelse i byen.

4.2.1 Klimazonen fremgår af kortbilag 4.2.

4.2.2 I de områder, der er udpeget af staten som risikoområder for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde (områderne fremgår af kortbilag 4.1), må der ikke etableres bebyggelse og anlæg, der ikke er sikrede i forhold til oversvømmelser fra havet.

4.2.3 Inden for klimazonen skal lokalplaner for ny bebyggelse forholde sig til den mulige risiko for erosion og oversvømmelser i området.

4.2.4 Lokalplaner inden for klimazonen skal forholde sig til behovet for en bufferzone om den kystnære natur, så der er reel mulighed for, at naturen kan vandre ind i land (tilbagerykning af naturen).

4.2.5 Inden for klimazonen skal den kystnære natur, som er truet af en tilbagerykkende kyst, kortlægges.

Klimazonen
Klimazonen er området mellem havet og kote 3 og stammer fra 'Klimaplan for Slagelse Kommune 2011', som er vedtaget i byrådet den 20. juni 2011. Her udtrykte byrådet et ønske om, at der i fremtiden tages klimamæssige hensyn, når der planlægges. Fremtidige lokalplaner skal således forholde sig til en eventuel oversvømmelsesrisiko, når der planlægges for arealer, der ligger under kote 3.

Når havene stiger, bygges der ofte diger for at beskytte de værdier, der ligger inde på land. Foran digerne ligger der ofte strandenge, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Strandengene er en vigtig naturtype i Slagelse Kommune. Hvis havene fortsat stiger, kan der opstå en situation, hvor strandengene ikke har noget sted at trække tilbage til, idet der her ligger inddigede sommerhuse. Slagelse Kommune vil i fremtiden kortlægge den natur, der ligger inden for klimazonen, for at afdække, om der er mulighed for tilbagerykning for naturen i tilfælde af havspejlsstigninger.

I Kystplan 09 anbefaler Slagelse Kommune en sikringskote på kystdiger på 2,25 meter. Slagelse Kommune vurderer både sikringskote og klimazone i takt med ændringer i klimascenarierne.

Risikoudpegning
Risikoudpegningen af Korsør stammer fra 'Endelig udpegning af risikoområder for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde' (Udgivet af Naturstyrelsen, Miljøministeriet og Kystdirektoratet, Transportministeriet. 2011).

I forhold til statens risikoudpegning af Korsør som oversvømmelsestruet område godkendte byrådet i 2015 en risikostyringsplan for Korsør. Risikostyringsplanen har fokus på forebyggelse, sikring og beredskab.

Fremtidige planmæssige tiltag
Slagelse Kommune vil i fremtiden undersøge muligheder for planmæssige tiltag i klimazonen. Herunder skal muligheder for at tilbagetrække og opgive visse bebyggede områder afdækkes, ligesom der skal gives plads til naturen i en fremtid med højere vandstand. For at undersøge hvor truet den kystnære natur er, vil Slagelse Kommune i fremtiden udarbejde en kortlægning, som kan afdække problemet.

Hvis havene bliver ved med at stige, hvilket alle klimamodeller forudsiger, kan alle værdier måske ikke længere beskyttes imod oversvømmelser ved at bygge diger. Slagelse Kommune vil i de fremtidige planperioder påbegynde undersøgelser af og drøftelser om alle områder, der i dag er udpeget som sommerhusområde, også skal være det i fremtiden.

Vil du vide mere

Retsinformation

Endelig udpegning af risikoområder for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde (Udgivet af Naturstyrelsen, Miljøministeriet og Kystdirektoratet, Transportministeriet. 2011)

Klimaplan 2011 (Udgivet af Slagelse Kommune, 2011)