4.4 Klimatilpasning i det åbne land

Der er både positive og negative konsekvenser af klimaændringerne. De positive effekter er primært knyttet til stigende temperaturer, som f.eks. giver længere vækstsæson og øget produktivitet i land- og skovbrug, og mildere vintre, som mindsker energiforbrug og behov for vinterberedskab mv. De negative konsekvenser er især knyttet til ekstremregn, højere havvandstand og kraftigere storme, der kan medføre omfattende skader på f.eks. bygninger og infrastruktur samt tab af landbrugsafgrøder.

4.4.1 Oversvømmelsestruede områder i det åbne land ses af kortbilag 4.4.

4.4.2 Inden for oversvømmelsestruede områder i det åbne land, skal ny bebyggelse og anlæg være sikret mod oversvømmelser og erosion.

Se i øvrigt udpegningen 4.2 oversvømmelse kystvande og 9.5 lavbundsarealer.

Det åbne land omfatter som udgangspunkt områder, som er omfattet af landbrugsdrift samt sommerhusområderne. Mindre, samlede bebyggelser og bysamfund er som udgangspunkt også omfattet af det åbne land; men afhængig af bysamfundets karakter kan det være omfattet af retningslinjetema 4.3 Klimatilpasning i byerne.

Klimatilpasning i det åbne land vil primært sigte mod beskyttelse af bebyggede arealer, men kan også rette sig mod beskyttelsen af større arealer med høj landbrugsmæssig dyrkningsværdi. Oversvømmelsestruede områder i det åbne land ses af kortbilag 4.4.

De oversvømmelsestruede arealer i det åbne land har et stort sammenfald med lavbundsarealer, og hvor det er tilfældet, vil retningslinjerne under dette afsnit også gælde. Retningslinjerne under afsnit 4.3 retter sig alene mod risikoen for oversvømmelser og ikke mod eventuel fremtidig naturgenopretning, som det er tilfældet under retningslinjeafsnit 9.5 lavbundsarealer.

Slagelse Kommune kan arbejde med naturpleje og naturgenopretning samt landskabelige og rekreative interesser i kommunen. Hvis et areal, der er meget belastet af oversvømmelse, i stedet kan indgå i et formål, som kan sikre kommunale interesser, kan kommunen, efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, indgå i klimatilpasningsprojekter i det åbne land.

Tilsvarende kan SK Forsyning A/S indgå i klimatilpasningsprojekter, herunder også i det åbne land, hvis projektet samtidig tjener interesser, som forsyningen skal varetage. Det kan f.eks. være, at projektet sikrer en mere effektiv afledning af regnvand fra et bysamfund, eller at projektet sikrer en jævn afstrømning til vandløbet.

Ad 4.4.1
Kortet over oversvømmelsestruede områder i det åbne land er udarbejdet for 2010 og 2050. Kortet viser områder med størst sandsynlighed for oversvømmelse fra vandløb og er brugt til udarbejdelse af det samlede risikokort.

Ad 4.4.2
Retningslinjen retter sig mod ny bebyggelse i de oversvømmelsestruede områder i det åbne land. Ved ansøgning om ny bebyggelse inden for disse områder skal der redegøres for, hvordan bebyggelsen sikres mod oversvømmelsestruslen.

Vil du vide mere

Retsinformation

Jordbrugsanalyser

Sammenhængende landbrugsplanlægning, Inspiration til kommunerne, Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen (2012)