7.1 Anlægsområder

Anlægsområder er områder, hvor der er planer eller idéer om, at noget skal, kan eller bør ligge inden for planperioden på 12 år. Det kan være et område, hvor der kan ligge en ny campingplads, hvor der reserveres et område til en ny vej eller et affaldsanlæg, eller hvor der måske er tanker om et museum. Det vil sige, at et anlægsområde kan være mange ting – ét er dog sikkert: Der skal altid planlægges yderligere for området.

7.1.1 Anlægsområder fremgår af kortbilag 7.1.

7.1.2 Anlægsområder er arealreservationer til fremtidige tekniske eller rekreative anlæg i det åbne land.

7.1.3 Der må ikke foretages investeringer eller ændringer i den hidtidige arealanvendelse på en sådan måde, at der kan opstå konflikt i forhold til den anvendelse, der er reserveret mulighed for.

7.1.4 Anlæg skal altid indpasses under hensyn til omgivelsernes karakter, og der kan stilles særlige krav til det enkelte anlægs placering og udformning.

Anlægsområder
Områderne er beliggende i landzone, og aktiviteten vil ske inden for anlægsområdet.

Der er i Slagelse Kommune udlagt følgende anlægsområder:

Affaldsanlæg:
Ad 8.1.2
Forlev Miljøanlæg kan udvides inden for det udpegede anlægsområde. Forlev Miljøanlæg er allerede eksisterende inden for området. Se retningslinje 8.1.2.

Vejanlæg:
Ad. 10.5.2
200 m bredt anlægsområde for at sikre mulighed for etablering af omfartsvej nord om Slagelse. Se retningslinje 10.5.2.

Bredden på en mindre del af arealudlægget mod vest ved Kalundborgvej er reduceret og udgør her en bredde på 100 m.

Vejdirektoratet har inden for planperioden ingen aktuelle planer om at ombygge rundkørslen, hvorfor en kommunal nordlig omfartsvej skal planlægges tilsluttet i det eksisterende kommunevejsnet, som vist på det tilhørende arealreservationskort.

Ad. 10.5.3
200 m bredt anlægsområde for at sikre mulighed for etablering af omfartsvej øst og nord om Skælskør Nor. Se retningslinje 10.5.3.

Turisme Kysten:
Ad 11.2.5
Etablering af campingplads ved Kobæk i et anlægsområde.

Nærmere beskrivelse af de enkelte områder findes under tema-retningslinjerne.

Vil du vide mere

Retsinformation