8.1 Affald

Danmark uden affald er titlen på regeringens ressourcestrategi. På sigt skal der genanvendes meget mere og forbrændes mindre affald. Deponering skal kun bruges til det affald, som det ikke kan betale sig at genanvende eller forbrænde.

I Slagelse Kommune brændes det almindelige husholdningsaffald på Energien i Slagelse, og det affald, der ikke kan genanvendes eller brændes, deponeres på Forlev Miljøanlæg ved Vemmelev. Have- og bio-affald komposteres i Skælskør.

8.1.1 Kommunens nuværende affaldsbehandlingsanlæg fremgår af kortbilag 8.1.

8.1.2 Forlev Miljøanlæg kan udvides, jf. det udpegede anlægsområde.

8.1.3 Udvidelse og nyetablering af affaldsbehandlingsanlæg skal etableres, så det ikke giver miljømæssige gener ifh. til grundvand, forureningsfølsom anvendelse, natur mm. Disse anlæg vil i næsten alle tilfælde skulle forholdes VVM-reglerne.

I kommuneplanen skal der være retningslinjer for lokalisering af den nødvendige kapacitet for nye affaldsforbrændingsanlæg, deponeringsanlæg samt udvidelser af bestående anlæg.

Ad 8.1.1
Der er tre affaldsanlæg i Slagelse Kommune:

 • Slagelse Forbrændingsanlæg (Energien)
  Dalsvinget 11
  4200 Slagelse
 • Forlev Miljøanlæg
  Vejlagervej 4A
  4241 Vemmelev
 • Skælskør Komposteringsanlæg
  Industrivej 55
  4230 Skælskør

Ad 8.1.2
Lokaliseringen må ikke være i konflikt med miljø- og naturinteresser, lige som der skal tages trafikale hensyn i forbindelse med affaldstransporter til deponeringsanlæg. Det betyder, at nye anlæg eller et udvidelsesprojekt skal ledsages af en VVM-screening. VVM står for 'vurdering af virkninger på miljøet'. Der arbejdes med 'et bredt miljøbegreb', og det betyder, at vurderingen omfatter forholdet til mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv. I begrebet 'mennesker' indgår også forholdet til sundhed og socioøkonomiske forhold.

Det eksisterende anlæg, og muligheden for udvidelse er beliggende inden for kystnærhedszonen. Forlev Miljøanlæg har ligget på stedet i hen mod 50 år og har med tiden udviklet sig til et stort og velfungerende anlæg placeret et sted, hvor miljø-generne er så få som muligt. Det eksisterende miljøanlæg, og planerne for en evt udvidelse, er landskabeligt indpassede og vil ikke stride mod de formål, som kystnærhedszonen skal varetage.

Udvidelsen af Forlev Miljøanlæg har været omfattet af planlægningen siden regionplan for Vestsjællands Amt 1997.

Deponeringsanlæg skal som udgangspunkt placeres kystnært. Det betyder, at afstrømningen af grundvand sker mod havet, dvs. i området umiddelbart bag kystnærhedszonen, dog maksimalt 15 km ind i landet.

Ad 8.1.3
Det skal dokumenteres, at der sikres en sådan afstand til forurenende virksomhed, til risikovirksomhed og til enkeltanlæg, at der ikke opstår støj-, støv-, lugt- og andre forureningsgener, og at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold. Det skal også dokumenteres, at natur- og landskabsinteresser ikke påvirkes negativt.

Affaldsplanlægningen gennemføres inden for rammerne af Miljøbeskyttelseslovens § 47 samt affaldsbekendtgørelsen og dertil hørende bekendtgørelser. Af § 13 i bekendtgørelse nr. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald fremgår det, at kommunerne hvert 6. år skal udarbejde en 12-årig plan for den kommunale håndtering af affald.

Indsatsen omkring affaldshåndteringen vil ske i samarbejde med affaldsselskabet AffaldPlus og interessentkommuner. Indsatsområder er beskrevet i en affaldsplan. Affaldsplanen dækker perioden 2014-2024. Slagelse Kommunes affaldsplan er udarbejdet med udgangspunkt i regeringens ressourcestrategi af oktober 2013.

Slagelse Kommune vil sikre, at affald, som kan indeholde materialer og ressourcer, bliver genanvendt til gavn for miljøet. Det vil indebære, at flere materialer i affaldsressourcen genanvendes, mindre affald forbrændes og andelen af affald, der deponeres, reduceres mest muligt.

Kommunen vil sikre den fornødne affaldsbehandlingskapacitet ved at fastholde den nuværende retningslinje om mulighed for udvidelse af Forlev Miljøanlæg. Anlægsområdet gøres dog mindre i forhold til udlægget i Kommuneplan 2013. Desuden vil andre affaldsbehandlingsanlæg kunne etablere sig i kommunen, hvis en VVM-redegørelse viser sig ikke at være i konflikt med miljø- og naturinteresser.

Vil du vide mere

Retsinformation