9.1 Geologi

De geologiske værdier, som vi gerne vil bevare, er både nutidige landskaber og former skabt af istiden. De er med til at fortælle, hvordan landet er blevet dannet og giver en oplevelse i naturen. Meget geologi er også iøjnefaldende og en smuk naturoplevelse. I Slagelse Kommune har Staten udpeget seks områder af national interesse, og Slagelse Kommune har udpeget otte områder af lokal interesse. Udpegningen skal sikre, at områderne ikke på sigt går tabt.

Områderne indeholder mange fortællinger om geologiske ting, som er sket gennem tiden, og som stadig udvikler sig, både dem, der sker ved kysten i dag, men også de processer, der formede landet for mere end 10.000 år siden. I områderne er der således rig mulighed for at få et geologisk kig på både nutiden og fortiden.

9.1.1 Geologiske områder af national interesse samt områder af lokal interesse fremgår af kortbilag 9.1.

9.1.2 Værdifulde geologiske landskabstræk, deres indbyrdes overgange og sammenhænge skal bevares og beskyttes. De må ikke sløres eller ødelægges af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring.

9.1.3 I områder med geologiske bevaringsværdier skal det sikres, at de naturlige kystdynamiske processer ikke hæmmes eller hindres ved f. eks. kystbeskyttelse.

9.1.4 Ved efterbehandling af råstofgrave i et område med værdifulde geologiske interesser skal der tages hensyn til geologien. Værdifulde profiler, der afdækkes ved råstofgravning, skal søges bevaret.

9.1.5 Er værdifulde geologiske områder truede, har Slagelse kommune mulighed for at sikre, at beskyttelsesinteresserne varetages gennem rejsning af en fredningssag.

I Slagelse Kommune er følgende områder udpeget som geologiske områder af national interesse

Slots Bjergby
Korsør Lystskov
Basnæs Nor/Holsteinsborg Nor
Omø
Lejodde − Halsskov Klint
Agersø

I Slagelse Kommune er følgende områder udpeget som geologiske områder af lokal interesse

Halsskov Bakker, hatformede bakker nord for Korsør
Blæsinge Banke
Tude Å-delta
Nykobbel Kamebakker
Klarskov Kystklint
Valbygård Ås og Langebjerg
Stubberup Randmorænebakker
Stigsnæs Strandvolde

Områderne beskrives nærmere i Redegørelse for geologi.

I Slagelse Kommune er det langs vores kyst, at de fleste geologiske værdier ligger. Af de seks, som har national betydning, kommer de fem fra rapporten "Kystlandskabet – geologi, geomorfologi, kystdynamik" udgivet af Miljøministeriet i 2004.

Eventuelt nye statslige udpegninger vil blive taget med i en kommende kommuneplan.

Slagelse Kommune har udpeget otte områder af lokal geologisk værdi. Områderne er udpeget med baggrund i kortlægning af landskabets karakterer.

Værdifulde geologiske områder er landskaber eller områder, som viser områdets udvikling gennem tiden, herunder de geologiske processer.

Naturen i Slagelse Kommune afspejler en stor geologisk mangfoldighed, som kommunen ønsker at beskytte og skabe et øget kendskab til. Geologisk mangfoldighed er de forskelligheder, der er i dannelsen af landskabet samt de processer, som stadig opbygger, nedbryder og dermed ændrer landets form. Fokus på beskyttelse af geologisk mangfoldighed er ikke så gammelt i naturforvaltnings-sammenhænge. Anbefalinger til beskyttelse af geologisk arv er fremsat af Europarådet 5. maj 2004 og med i rapport fra Nordisk Ministerråd i 2000 omkring geologisk mangfoldighed.

Ved administration af loven, herunder landzone og kystbeskyttelse, skal der tages hensyn til de værdifulde geologiske landskaber.

Kommunen vil tage stilling til, om der findes yderligere lokale geologiske bevaringsværdier, som bør sikres gennem planlægningen eller fredning, hvis der kommer ny viden frem enten ved kortlægning eller i sagsbehandling.

Udpegningsgrundlag
De lokale udpegninger er lavet på baggrund af en kortlægning af landskabet i Slagelse Kommune i perioden 2011-2012. Miljøministeriet har ansvaret for udpegning af nationale og regionale geologiske interesser. Der er ikke udpeget områder af regional geologisk interesse i Slagelse Kommune.

Vil du vide mere

Retsinformation

http://www.geosites.dk/. Hjemmeside med danske geologiske lokaliteter af international værdi.

Miljøministeriets hjemmeside med kort og beskrivelser af nationale geologiske interesseområder.

Redegørelse for geologi