9.4 Landskab

Landskabet i Slagelse Kommune er præget af de såkaldte morænelandskaber. Moræne er de mere eller mindre bakkede landskaber, isen efterlod efter sidste istid.

Landbruget præger store dele af landskabet med de dyrkede marker kombineret med natur, ådale, skov og en del gods- og hovedgårdslandskaber. Som noget helt særligt og værdifuldt findes landskabet mod dobbeltkysten mod syd, som er enestående, også i national sammenhæng.

Retningslinjetemaet ”Landskab” omfatter det åbne land i Slagelse Kommune. Købstæderne, de større byer og sommerhusområderne er ikke omfattet af udpegningen.

Landskabet er efter landskabskaraktermetoden blevet inddelt i 5 karakteristiske landskabstyper: Ådal, Småbakket landskab, Landbrugsflade, Kystforland og Øer. En uddybning af de enkelte landskabskarakterområder fremgår af baggrundsrapporten ”Landskabet i Slagelse Kommune” (2013).

9.4.1 Landskabstemaet fremgår af kortbilag 9.4.

Beskyttede områder (vandret skravering)
For alle beskyttede områder gælder, at bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik.

Ådal (grøn)
9.4.2 I beskyttede ådale kan ikke beplantes, opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Dog kan der gives tilladelse til byggeri eller installationer, der medvirker til at formidle områdets kvaliteter.

9.4.3 Beskyttelse af oplevelsen af den beskyttede ådal vil veje tungere end benyttelseshensyn.

Småbakket landskab (orange)
9.4.4 I de beskyttede småbakkede landskaber kan der som hovedregel ikke beplantes, opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift.

9.4.5 Beskyttelse af oplevelsen af det små-bakkede landskab vil veje tungere end benyttelseshensyn.

Landbrugsflade (rød)
9.4.6 På den beskyttede landbrugsflade kan der som udgangspunkt ikke beplantes. Nødvendige anlæg og bebyggelse skal etableres under hensyntagen til det omgivne landskab samt landbrugets udviklingsmuligheder og arronderingsforhold.

Kystforland (lys blå)
9.4.7 På det beskyttede kystforland kan der som hovedregel ikke beplantes, ikke opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Dog kan der gives tilladelse til byggeri eller installationer, der medvirker til at formidle områdets kvaliteter.

9.4.8 Beskyttelse af oplevelsen af kystforlandet vil veje tungere end benyttelseshensyn. Se desuden retningslinje 9.3 kystnærhedszone.

Ø (blå)
9.4.9 På den beskyttede ø skal bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik. Se desuden retningslinje 9.3 kystnærhedszone.

Områder der skal vedligeholdes (lodret skravering)
Ådal (grøn)
9.4.10 I ådale kan ikke opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Dog kan der gives tilladelse til byggeri eller installationer, der medvirker til at formidle områdets kvaliteter. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik.

9.4.11 Der kan etableres en sammenhængende beplantning i ådalen af klimahensyn, såfremt beplantningen tilpasses områdets nøglekarakter, ikke udvisker oplevelsen af ådalen samt ikke overskrider 10 m randzoner langs vandløb.

Småbakket landskab (orange)
9.4.12 I de småbakkede landskaber bør der ikke beplantes, opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik.

Landbrugsflade (rød)
9.4.13 På landbrugsflade kan beplantes og etableres nødvendig bebyggelse og anlæg under hensyntagen til det omgivne landskab samt landbrugets udviklingsmuligheder og arronderingsforhold. Byggeri skal som udgangspunkt tilpasses landskabets nøglekarakter og den lokale byggeskik.

Kystforland (lys blå)
9.4.14 På kystforland kan ikke opføres bebyggelse, tekniske anlæg og andre former for bygninger og anlæg, med mindre det er erhvervsmæssigt nødvendigt for den landbrugsmæssige drift. Dog kan der gives tilladelse til byggeri eller installationer, der medvirker til at formidle områdets kvaliteter. Al bebyggelse og anlæg skal tilpasses landskabet. Se desuden retningslinje 9.3 for kystnærhedszone.

Områder der kan ændres (skrå skravering)
Småbakket landskab (orange), Landbrugsflade (rød), Kystforland (lys blå)
9.4.15 I visse dele af ”Småbakket landskab”, ”Landbrugsflade” og ”Kystforland”, der kan ændres, kan bebyggelse, etablering af tekniske anlæg, beplantning mm. etableres efter konkret vurdering på baggrund af områdets nøglekarakter. Se desuden retningslinje 9.3 kystnærhedszone.

Særlige forhold
9.4.16 Graveområderne udlagt i Regionens Råstofplan kan udgraves uanset tilstand og udpegning, når der er meddelt gravetilladelse. Efterbehandlingsplan skal sikre, at områdets nøglekarakter respekteres og genetableres.

Landskabet behandles i Kommuneplan 2017 ved anvendelse af landskabskaraktermetoden, som er en metodik inden for værdisætning af landskaber. Metodikken er et værktøj til at identificere og udpege landskabstyper, herunder værdifulde landskaber samt at fastlægge strategiske mål for landskabstypernes udvikling.

På baggrund af feltarbejde og analyser af Slagelse Kommunes landskab ud fra landskabskaraktermetoden, er landskabet blevet inddelt i 5 karakteristiske landskabstyper: Ådal, Småbakket landskab, Landbrugsflade, Kystforland og Øer. Hver landskabstype er desuden kategoriseret efter hvilket strategisk mål, der gælder for det pågældende område. Det strategiske mål er enten ”beskyt”, ”vedligehold” eller ”ændre”, hvor ”beskyt” er restriktiv. Afvejningen mellem benyttelse og beskyttelse er altid en konkret vurdering i den konkrete sag.

Kortet til retningslinjerne består af to lag – et strategisk mål og en landskabstype. For at finde den retningslinje, som gælder for det enkelte område, skal man forholde sig til, hvilket et strategisk mål (skravering) og landskabstype (farve), der gælder for området.

Retningslinjerne er differentieret i forhold til den enkelte landskabstype, så der for hver enkelt landskabstype gælder forskellige retningslinjer alt efter hvilket strategisk mål, der er gældende.

Landskabstyper med det strategiske mål ”beskyt” er restriktiv og knytter sig primært til ådale og kystforland, her er der ofte tale om områder, der er særligt karakteristiske. Afvejningen mellem benyttelse og beskyttelse er altid en konkret vurdering i den konkrete sag.

Landskabstyper med det strategiske mål ”vedligehold” giver mulighed for ny bebyggelse under hensyntagen til det omgivende landskab og landbrugets udviklingsmuligheder. Købstæderne og hovedparten af de større byer og sommerhusområderne grænser op til landskabstypen Landbrugsflade med det strategiske mål ”vedligehold”, som ikke er restriktiv.

Landskabstyper med det strategiske mål ”ændre” er landskaber, der er vurderet karaktersvagt, hvor der ikke umiddelbart er en bærende landskabskarakter. I sådanne områder kan der foretages ændringer, herunder opføres ny bebyggelse, der medfører, at området får en anden landskabskarakter.

Slagelse Kommune vil med landskabsplanlægningen sikre, at planlægning i det åbne land styrkes, samt at der i øvrig sektorplanlægning gives mulighed for i højere grad at integrere landskabsinteresser.

Landskabsplanlægningen bidrager dermed til en forbedret sagsbehandling efter planloven og giver input til og kvalificerer øvrig planlægning i det åbne land. Herudover giver kortlægningen mulighed for, at landskabet kan tænkes ind i fremtidige kommunale planer og programmer.

Landskabskortlægningen har bidraget til at kvalificere øvrige åbent landtemaer som skovrejsning, geologiske bevaringsværdier samt placering af større husdyrbrug.

Baggrundsrapport for udpegning af landskarakterer
Baggrundsrapport for udpegning af landskabskarakterer i Slagelse Kommune

Landskabet i Slagelse Kommune, heri fremgår hvilke nøglekarakterer det enkelte område, vurderes til at have.

Ad 9.4.18
Regionale råstofinteresser fremgår af Region Sjællands Råstofplan og kan ses på: http://www.regionsjaelland.dk/