9.9 Naturpark

Kystområdet fra Bisserup og til Agersø er udpeget med potentiale som regional naturpark. Området indeholder mange biologiske, geologiske, kulturhistoriske og rekreative værdier. Forudsætningerne er til stede for at udvikle en naturpark, der vil kunne opfylde Friluftsrådets mærkningsordning, ”Danske Naturparker”. På øerne og langs kysten vil attraktive turistaktiviteter kunne udbygges. Skælskør vil sammen med bl.a. Bisserup og øerne kunne facilitere naturparken med overnatningsmuligheder, spisesteder, indkøb mv.

9.9.1 Afgrænsningen af naturparken fremgår af kortbilag 9.9.

9.9.2 Inden for naturparkens afgrænsning skal sikres en afvejning af beskyttelses- og benyttelseshensyn, så natur og værdifulde landskaber bevares på måder, der skaber værdi og bæredygtig udvikling i lokalområdet.

9.9.3 I naturparkens etablerings- og driftsfase skal borgerne involveres bredt. Processen omkring naturparkens indhold skal ske i samskabelse med interesserede borgere og aktører.

9.9.4 Der skal nedsættes et overordnet naturparkråd med repræsentanter fra blandt andet lodsejere, foreninger, lokalråd, museer mv. Naturparkens endelige sammensætning besluttes af kommunalbestyrelsen.

Slagelse Kommune har forudsætninger for etablering af en attraktiv naturpark. Dette er fastslået af en rapport, som Region Sjælland udgav i 2011. Rapporten hedder ”Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland – grundlag for naturturisme”.

Rapporten udpeger regionens potentielle naturparker – forstået som ”større beskyttede naturområder af regional betydning, der kan udvikles til besøgsområder med mulighed for bæredygtig turisme”. Bag udpegningen ligger en analyse, der har sammenfattet værdien af både internationalt beskyttede områder, fredet natur, geologiske interesseområder, kulturarv og fortidsminder.

En naturpark kan på mange måder understøtte kommunens vision: Uddannelsesinstitutioner kan adoptere delprojekter, og naturparkens formidling kan målrettes skoler. Naturoplevelser vil blive gjort mere tilgængelige og attraktive for borgere, besøgende og turister. Erhverv omkring service, lokale specialiteter og indkvartering vil kunne få øget kundegrundlag. Adgang til natur er desuden en væsentlig bosætningsfaktor, jævnfør den potentialeanalyse kommunen har fået udarbejdet i forbindelse med udviklingen af en bosætningsstrategi. En naturpark vil desuden kunne bidrage til at løfte kommunens iværksatte vækstinitiativ for ”Kyst- og Naturturisme”.

En naturpark kan skabe synergi i kraft af en samskabende proces mellem en bred vifte af lokale aktører og initiativer. Lokalråd, foreninger, sportsklubber, erhverv, skoler, museer og kulturinstitutioner mv. kan på hver sin måde både bidrage til - og profitere af - de udviklingsmuligheder, som byder sig i arbejdet med en naturpark.

En naturpark skal forstås som en ramme, der udfyldes ud fra lokale forslag, ønsker og ideer. Det sker i et tværgående samarbejde mellem de forskellige aktører – herunder lokale borgere, myndigheder, private lodsejere, det lokale erhvervsliv og turistsektoren. En regional naturpark bygger således ikke på et færdigt koncept, som implementeres uden hensyn til det aktuelle liv, der allerede udfoldes i landdistrikterne, men vil blive tilpasset eksisterende aktiviteter, erhverv, naturkvaliteter og potentialer. Det vil sige, at en naturpark ikke vil betyde nogen hindringer for eksisterende aktiviteter i forhold til landbrug, erhverv, jagt, fritidsinteresser mv.

I arbejdet med en naturpark vil der blive formuleret en vision i respekt for det lokale udgangspunkt og den omgivende natur. Naturparkens lokale identitet, historie og naturværdier kobles sammen til en samlet ”fortælling” og en vision for den fremtidige udvikling, som kan sikre en bæredygtig udvikling og en hensynsfuld brug af naturen.

I Slagelse Kommune er det godtgjort, at området fra Bisserup til Omø og Agersø har potentiale for udvikling af en regional naturpark, som kan etableres i lighed med eksempelvis Naturpark Åmosen og GeoPark Odsherred.

”Danske Naturparker” er Friluftsrådets mærkningsordning for regionale naturparker, som støttes af Nordea-fonden.

Formålet med en ”Dansk naturpark” er blandt andet:

  • at skabe bedre forhold for dyr og planter, udvikle økologiske sammenhænge samt styrke biodiversitet og naturkvalitet,
  • at styrke befolkningens mulighed for at dyrke friluftsliv og opleve naturen,
  • at skabe naturglæde, stolthed, identitet og gode rekreative oplevelser for befolkningen og naturparkens gæster,
  • at understøtte økonomisk og social udvikling i lokalsamfundene i og omkring naturparken.

En naturpark skal således sikre en afvejning af beskyttelses- og benyttelseshensyn, så natur og værdifulde landskaber bevares på måder, der skaber værdi og bæredygtig udvikling i lokalområdet. Det kan give positiv effekt med hensyn til bosætning, sundhed, erhverv og turisme.

Kernen i naturparken kan udpeges som det Natura 2000-område, der betegnes ”Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø”. Da der kun stilles krav om, at 50% af naturparkens geografiske område skal være beskyttet natur, er der rig mulighed for at vælge en mere hensigtsmæssig afgræsning af naturparken. Eksempelvis kan hele Bisserup og Skælskør by medtages, så lokale attraktioner disse steder kan indgå i naturparken. Det vil ligeledes være naturligt at bygge videre på allerede eksisterende faciliteter såsom Naturbasen ved Vasebro, fugletårnet ved Kobæk og Agersø Naturcenter.

Naturparkens succes afhænger af velfungerende samarbejdsprocesser, partnerskaber og koordination mellem de lokale aktørgrupper – såvel private som offentlige.

Naturparkens vision og formål fastlægges i en naturparkplan, som er det basale værktøj, der skal sikre fælles fokus og fremdrift. En vigtig pointe med naturparkplanen er at sikre, at publikum ledes de steder hen i området, hvor de sikres godt udbytte samtidig med, at mere sårbare lokaliteter kan søges friholdt for unødig færdsel og slid.